Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


Związki chemiczne

* Związki nieorganiczne:

azotany - bezwodniki - kwasy - siarczany - siarczki - sole - tlenki - nadtlenki - wodorotlenki - zasady - związki kompleksowe - związki chloru - związki glinu - związki potasu


* Związki organiczne:

acetal - aldehydy - alkany - alkaloidy - alkeny - alkiny - alkohole - aminy - aminokwasy - areny - białka - biopolimery - dieny - enole - epitlenek - estry - etery - fenyloetyloamina - fuleren - halogenek - heterocykliczny - hydroksykwasy - iminy - ketony - kwas karboksylowy - kwasy tłuszczowe - laktamy - laktony - lipidy - metaloorganiczny - naftol - pirol - polieny - polimery - porfiryny - trien - tiole - tryptamina - uretan - węglowodany
- węglowodory
Pojęcia w chemii

* Chemia organiczna:

aktywność optyczna - alkilacja - amfifilowość - chiralność - estryfikacja - izomeria - elektrofil - karboanion - karbokation - nukleofil - grupy funkcyjne - ozonoliza - polimeryzacja - rezonans chemiczny - synteza asymetryczna - synteza organiczna - tautomeria - toksyczność - zapach


* Chemia nieorganiczna i ogólna:

Podstawowe prawa chemiczne - atom - cząsteczka - jon - katalizator - inhibitor - izotop - liczba atomowa - liczba koordynacyjna - ligand - masa atomowa - metal - moc kwasu - mol - niemetal - nomenklatura - odczynnik - orbital - pierwiastek - półmetal - prawo okresowości - reakcja chemiczna - rodnik - roztwór - rozpuszczalnik - skala pH - stała Avogadra - stopień utlenienia - symbolika chemiczna - utlenienie - wartościowość - wiązanie chemiczne - związek chemiczny


* Chemia fizyczna:

Lista praw i równań chemicznych - absorpcja - adsorpcja - destylacja - dysocjacja - elektrolit - elektroujemność - hydroliza - hydratacja - promieniotwórczość - piroliza - równowaga reakcji - solwoliza - solwatacja - szybkość reakcji - żel - zol
- zawiesina
Kategorie
Aby rozwinąć drzewko kategorii, klikaj na znak +.


[−] Chemia
[+] Aparatura chemiczna
[+] Broń chemiczna
[+] Chemicy
[+] Chemiczne BHP
[+] Chemiczne bazy danych
[+] Materiały
[+] Nauki chemiczne
[+] Nomenklatura chemiczna
[+] Pierwiastki chemiczne
[+] Prawa i równania chemiczne
[+] Reakcje chemiczne
[+] Towarzystwa chemiczne
[+] Układ okresowy
[+] Wiązania chemiczne
[+] Wydziały chemii
[+] Właściwości chemiczne
[+] Związki chemiczne
[+] User chem


Submitted:May 1, 2009    Reads: 205    Comments: 0    Likes: 0   


Związki chemiczne

* Związki nieorganiczne:

azotany - bezwodniki - kwasy - siarczany - siarczki - sole - tlenki - nadtlenki - wodorotlenki - zasady - związki kompleksowe - związki chloru - związki glinu - związki potasu


* Związki organiczne:

acetal - aldehydy - alkany - alkaloidy - alkeny - alkiny - alkohole - aminy - aminokwasy - areny - białka - biopolimery - dieny - enole - epitlenek - estry - etery - fenyloetyloamina - fuleren - halogenek - heterocykliczny - hydroksykwasy - iminy - ketony - kwas karboksylowy - kwasy tłuszczowe - laktamy - laktony - lipidy - metaloorganiczny - naftol - pirol - polieny - polimery - porfiryny - trien - tiole - tryptamina - uretan - węglowodany
- węglowodory
Pojęcia w chemii

* Chemia organiczna:

aktywność optyczna - alkilacja - amfifilowość - chiralność - estryfikacja - izomeria - elektrofil - karboanion - karbokation - nukleofil - grupy funkcyjne - ozonoliza - polimeryzacja - rezonans chemiczny - synteza asymetryczna - synteza organiczna - tautomeria - toksyczność - zapach


* Chemia nieorganiczna i ogólna:

Podstawowe prawa chemiczne - atom - cząsteczka - jon - katalizator - inhibitor - izotop - liczba atomowa - liczba koordynacyjna - ligand - masa atomowa - metal - moc kwasu - mol - niemetal - nomenklatura - odczynnik - orbital - pierwiastek - półmetal - prawo okresowości - reakcja chemiczna - rodnik - roztwór - rozpuszczalnik - skala pH - stała Avogadra - stopień utlenienia - symbolika chemiczna - utlenienie - wartościowość - wiązanie chemiczne - związek chemiczny


* Chemia fizyczna:

Lista praw i równań chemicznych - absorpcja - adsorpcja - destylacja - dysocjacja - elektrolit - elektroujemność - hydroliza - hydratacja - promieniotwórczość - piroliza - równowaga reakcji - solwoliza - solwatacja - szybkość reakcji - żel - zol
- zawiesina
Kategorie
Aby rozwinąć drzewko kategorii, klikaj na znak +.


[−] Chemia
[+] Aparatura chemiczna
[+] Broń chemiczna
[+] Chemicy
[+] Chemiczne BHP
[+] Chemiczne bazy danych
[+] Materiały
[+] Nauki chemiczne
[+] Nomenklatura chemiczna
[+] Pierwiastki chemiczne
[+] Prawa i równania chemiczne
[+] Reakcje chemiczne
[+] Towarzystwa chemiczne
[+] Układ okresowy
[+] Wiązania chemiczne
[+] Wydziały chemii
[+] Właściwości chemiczne
[+] Związki chemiczne
[+] User chem

0

| Email this story Email this Article | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.