Welcome Visitor: Login to the siteJoin the sitetagalog


Submitted:Dec 17, 2007    Reads: 557    Comments: 1    Likes: 2   


Ang Puso
May mabigat na responsibilidad ang puso
Mula sa pagdaloy ng dugo nito
At kung saan ang tao nabubuhay
Nagtitimpi sa bawat aray
Pag-ibig ba, kanyang pakay?
O ang damadaming tinataglay…
Hindi ako mapalagay…
Minu-minuto'y nakailang pintig na ba?
Sa himig niya ako'y nahihilig na nga
Pagmamadali niya nga, parang may lakad
Kung nabanggit nama'y namumukadkad…
Ang pagmamahal kanya rin daw
Meron din ang lumikha
Sadya ngang nakakamangha
Pagkat ito'y nasa loob niya,
Tumutibok sa laman natin,
sadya ring nakakapukaw,
Hatid niyang naguumapaw…
Pulsing naguumapaw
Di ko matantsa ang nais,
Tunay nga,walang kaparis;
Natutunaw lahat ng bangis.
Minsan nga lang padalos-dalos,
Paano na makakaraos?
Siya raw, alam ang daan
Himig niya, pakinggan niyo lang
At siguraduhung walang alinlangan
Sundan niyo lang
At magtiwalang lubusan…
2

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.