Welcome Visitor: Login to the siteJoin the siteA novel in Filipino by Lorenzo A. Fernandez Jr., my real name. View table of contents...


Chapters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Submitted:Jul 14, 2011    Reads: 14    Comments: 0    Likes: 1   


Pumapanaog sina Lily at Joyce, naramdaman ko. Katabi ng aking kuwarto and at paglabas ko sa pinto, una kong nabungaran si Lily. Kumindat siya sa akin, may dalang tuwalya at damit pampaligo. Itinaas ko ang dalawang kilay bilang ganti. Tumungo ako sa sala at doon naupo.
Pumunta sa banyo si Lily at si Joyce ay sumunod sa sala, naupo sa tabi ko. Pabilog ang kanyang mukha, medyo singkit ang mata, parang Haponesa sa unang tingin.
"Ayoko na yata," sabi ni Joyce.
"Ano 'yon?" tanong ko.
"'Yong practice natin sa Sabado."
"Bakit naman?"
"Hindi talaga ako pang-sports."
"Saan ka puwede?" tanong ko.
"Dito."
"Dito?"
"Ano pa? Hindi mo na-pick up?"
Kinabig ko siya at hinalikan sa leeg. Napapitlag siya, pero sandali lang at pinabayaan na niya ako na manibasib gaya ni Drakula.
"Joyce! Joyce!" tawag ni Lily mula sa banyo.
Biglang tumayo si Joyce at tinungo ang pinto ng banyo.
"Nakalimutan ko ang shampoo. Pakikuha nga. Nasa ibabaw ng mesa."
Pumanhik siya sa itaas, pagbaba, hawak na niya ang shampoo.
"Gusto mo ring mag-shampoo?"
"Ano na naman 'yan?" tanong ko.
"Wala. Hindi ka na yata naliligo. May body odor ka na."
"Type mo pala ang may body odor," sabi ko lang.
"Type na type ko lang ang sa 'yo. Macho ang dating."
"Sa isang linggo pa siguro ako maliligo."
"Ano ba!" sigaw ni Lily. "Tama na 'yang usapan na 'yan!"
Nainip marahil, binuksan ni Lily ang pinto, walang pang-itaas at pang-ibaba.
"Samahan n'yo akong maligo!"
"Yehey!" Napalundag sa tuwa si Joyce.
Sin is a bitch. Nabasa ko ito sa Insomnia ni Stephen King. Bagamat ginamit ito sa context ng isang horror novel, angkop ito sa aking sitwasyon ngayon, na mistulang horror din ang epekto sa akin dahil sa sobrang sindak at pananabik.

1

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.