Welcome Visitor: Login to the siteJoin the siteA novel in Filipino by Lorenzo A. Fernandez Jr., my real name. View table of contents...


Chapters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Submitted:Jul 25, 2011    Reads: 21    Comments: 0    Likes: 1   


Pawisan ako nang dumating sa apartment. Panay ang punas ko ng panyo sa mukha at leeg. Dinatnan kong nakaupo sa sala sina Lily at Joyce.

"Naglakad ka na naman," sabi ni Lily.

"Sinayang lang ang pawis," sabi naman ni Joyce.

"Exercise lang para lumakas," sabi ko.

Napangiti sila. Naka-T-shirt at naka-shorts sila. Naka-print sa T-shirt ni Lily ang ganito: HANDS ON. Sa suot naman ni Joyce ay: MARSHMALLOW.

Pumasok ako sa aking silid at nagpalit ng damit. Naupo ako sa gilid ng kama, napansin kong marami nang kalat, pati alikabok. Wala rin sa ayos ang aking higaan. Pinampag ko ang mga unan at kumot bago ko inayos. Kinuha ko ang walis sa tabi ng pinto at winalis ang mga nagkalat na papel at alikabok. May mga agiw o sapot din sa kisame at sa fluorescent lamp.

May kumatok sa pinto nang inuumpisahan ko nang linisin ang kisame.

Binuksan ko ang pinto at si Lily ang aking nabungaran.

"Ang ate mo?"

"Bakit?"

"Magbabayad sana kami ng rent." Banayad na bumangga sa aking tuhod ang kanyang tuhod nang mapalapit siya sa akin. Suwabe.

"Pumunta siya sa Baguio, inihatid ko kanina."

"Sa 'yo ko na lang ibibigay."

"Sa inyo na lang 'yan."

"Ha? Libre ba kami dito? Hindi okey 'yan."

"Hindi sa gano'n . . . may ibang nangyari, di ba?"

"Aba! Bayaran ba kami? Pokpok ba kami?"

Hindi nga pero nag-enjoy naman ako, pero hindi ko ito sinabi.

"Kunin mo ito," sabi niya at iniabot sa akin ang pera. Hindi ko ito inabot. Hinawakan niya ang aking kamay at isinuksok sa aking palad ang pera. Kinuha ko ang kanyang kamay, ibinukas ang kanyang palad, at saka ipinatong ang pera.

"Ano ba, Joshua? You need not worry about it. It's all right."

"Dehado kayo, mga babae kayo."

"Wala iyon. Huwag mo kaming iparis sa mga babaeng makikitid na palaging may strings attached kung makipagrelasyon. Ginusto namin iyon, huwag kang mag-alala."

"Paano kung may mabuntis sa inyo?"

"Malayong mangyari 'yon."

"Paano nga kung manyari 'yon?"

"Ihanda mo ang sarili mo. Hindi ko kayang magpa-abort. It's a sin, you know."

Papalapit si Joyce, nilagpasan niya kami at tuluy-tuloy na pumanhik sa itaas.

"Paano kung dalawa kayo?"

"Pakasalan mo kaming dalawa," sabi niya a ngayo'y nakangiti na parang nakakaloko.

"Harem na lang ang itatayo ko, mabuti pa." Napatawa ako. Ano pa ba ang magagawa ko kundi tumawa.

"Saan ka naman magtatayo ng harem?"

Hindi ako sumagot agad. Kinuha ko ang kanang kamay niya at pumunta sa sala at naupo. "Pa-hands on muna," sabi ko, habang nakatingin sa mga letra sa T-shirt niya.

"Ayoko." Isinukso niya sa bulsa ng aking pantalon ang pera. Napakislot ako, hands-on iyon, a.

"Alam mo, nag-isip ako-"

"Hindi hands-on 'yon. Isinuksok ko lang 'yong pera sa bulsa mo."

Dinukot ko ang pera at ibinalik s kamay niya.

"Kahit ano'ng gawin mo, ibibigay ko na lang sa ate mo pagdating niya." Isinuksok niya ang pambayad sa bulsa ng shorts niya. Napahawak ako sa kanyang tuhod. Napapitlag siya, kumislut-kislot ang makinis na hita.

"Hayan ka na naman, hindi ka na nagsawa."

"Matagal bago ako magsawa."

Tumayo siya at tumalikod. Pati pagtalikod niya'y napakaelegante at kaakit-akit. Ang imbay ng kanyang kamay at indayog ng kanyang maliit na baywang ay napakagandang tingnan. Hinatak ko siya at siya'y napaupo sa aking kandungan. Para siyang artista na nakatitig sa akin. Napahawak siya sa aking balikat at sumubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib. Hinaplos ko ang kanyang maitim na buhok, umangat ang kanyang mukha. Hinalikan ko siya, damang-dama ko ang init ng kanyang labi at katawan.

"Oh, Lily," ang tanging nausal ko.

"Hindi ko masyadong madama," sabi niya at hinubad niya ang kanyang T-shirt. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay sa dapat kalagyan. "Ngayon feel na feel ko na. Oh, darling, halikan mo ako uli."

"Doon tayo sa kuwarto mo," bulong ni Lily matapos ang halik.

1

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.