Welcome Visitor: Login to the siteJoin the siteA novel in Filipino by Lorenzo A. Fernandez Jr., my real name. View table of contents...


Chapters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Submitted:May 24, 2012    Reads: 50    Comments: 0    Likes: 1   


Inilapag ko ang kanister sa ibabaw ng lamesita at tinanggal ang takip nito. Itinaob ko ito sa ibabaw ng lamesita, inihiga. Hawak ang ruler, inumpisahan kong sukatin ito para ma-compute ko ang volume. Ito ang lumabas sa aking pagsusukat: length-7 inches; width-3 ½ inches; height-1 ¾ inches. Pero naisip kong mas eksakto ang computation kung magsusukat ako sa metric system. Muli kong sinukat ang bara at ito ang lumabas sa millimeter: length-178 mm; width-92mm; height-44mm.

May problema pa. Paano kong titimbangin ito? May pan balance sa high school pero wala naman akong pasok ngayon dahil suspendido ako. Ah, mainit, makalabas muna, at makabili ng softdrink sa tapat.

Ini-lock ko ang pinto ng kuwarto at saka ako lumabas ng apartment. Nagtitinda ng bigas si Kevin, kapatid ni Cindy. Lumapit ako at bumili ng softdrink.

"May bigas din pala kayo," sabi ko, habang umiinom.

"Baka gusto mong bumili," sabi ni Kevin.

"May bigas pa kami. Nandiyan na ba ang ate mo?"

"Wala pa siya. Sexy ang ate ko, ano? Nahuli kitang minsan, panay ang titig mo. Aminin mo na. Tatahi-tahimik ka pa. Alam kong iniisip mo."

"Oo, sige na. Puwede bang mahiram sandali ang timbangan n'yo?"

"Ano ba'ng titimbangin mo?"

"Iyong tungkol sa experiment na ginagawa ko, mga sampung kilo lang."

"Sandali lang ha? Baka may bumili uli."

"Sandali lang. Wala pang limang minuto." Kinuha ko ang timbangan ng bigas. Tumawid ako ng daan, hawak ang timbangan at ilang hakbang lang at nasa loob uli ako ng apartment. Tinungo ko ang kuwarto at binuksan. Nandoon pa rin ang bara sa ibabaw ng lamesita. Inilapag ko ang timbangan sa tabi ng bara. Ipinatong ko ang bara sa ibabaw ng timbangan at mula sa zero ay huminto ang kamay ng timbangan sa 11.6 kilograms. Kumabog ang dibdib ko, sumiksik ang maraming pantasya sa isip ko, nagpapaligsahan kung ano ang una kong papansinin. Dumumi na naman yata ang isip ko.

Sa aking computation, nakuha ko ang volume at ito'y 720,544 cubic millimeters. Pero kailangan ko pang i-convert sa cubic centimeter ang volume at ang kilogram sa gramo para makuha ko ang density ng bara. Mechanical na lang iyan, pero wala akong mahanap na calculator, kaya long-hand na lang.

Pagkaraan ng matagal kong pag-divide ng bigat sa volume nito, nakuha ko ang density: 16.098 g/cc. Mas mababa kaysa sa standard na density ng purong ginto na 19.32g/cc. Ibig sabihin, ang bara ay hindi purong ginto-may halo itong ibang metal. Ano kaya ang karat nito? Napahawak ako sa bara-na maaaring 20K, 18K, 14K, pero hindi puro na 24K. Kahit anong karat niya, bara ng ginto pa rin ito. Hindi puwedeng maging silver ito dahil ang density lang nito ay 10.5 g/cc.

Nag-unat ako ng dalawang kamay paitaas at napahikab. Ang 18K na bara ay 75% na ginto . . . kaya 75% ng density ng pure gold ay ano? Muli akong nag-compute at ang lumabas ay 14.49 g/cc. Aba, mas mataas pa sa 18K itong hawak ko!

Narinig kong may kumakatok sa pinto ng apartment.

"Joshua, tapos ka na ba?" Tinig ito ni Kevin.

"Oo, sandali lang," sabi ko at lumabas ako, dala ang timbangan. Tinungo ko ang pinto at binuksan.

"Ano ba 'yong tinimbang mo?"

"Mahalagang bato lang-experiment sa physics," sagot ko. "Salamat." Iniabot ko sa kanya ang timbangan.

"Scientist ka na pala ngayon. Sige, punta na ako."

1

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.