Welcome Visitor: Login to the siteJoin the siteA novel in Filipino by Lorenzo A. Fernandez Jr., my real name. View table of contents...


Chapters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Submitted:Jul 11, 2011    Reads: 25    Comments: 0    Likes: 1   


Lumabas kami ni Cindy sa tanggapan ng prinsipal. Lumakad kami patungo sa dulong kaliwa ng koridor. Napaupo ako sa gilid ng isang plant box.
"Napansin kong ngayon ka lang tumapang," sabi ni Cindy, nakatayo sa harap ko.
"Opinion mo lang 'yan. Matagal na akong matapang. Ngayon ko lang ipinapakita."
"Pati ba sa mga chicks?"
"Siyempre. Pero ikaw lang ang mahal ko."
"Bola." Naupo siya sa tabi ko. "I want my shy boy back."
"Shy boy pa rin ako."
"Parang hindi na." Tumingin siya sa kanyang relos. "Dalawang minuto na lang, magbe-bell na, may klase pa ako."
"Uuwi na ako."
"Hindi ka na papasok? Suspindido ka nga pala, bad boy," tawa niya.
"Isang kiss nga para kay bad boy."
"Ayan ka na naman, parang hindi aabutan. Saka na."
"Kailan 'yon?"
"One of these days, bye."
1

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.