Welcome Visitor: Login to the siteJoin the siteA novel in Filipino by Lorenzo A. Fernandez Jr., my real name. View table of contents...


Chapters:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Submitted:Jul 13, 2011    Reads: 18    Comments: 0    Likes: 1   


"Nagi-guilty ako," nasabi ko pagkatapos ng encounter.
"Bakit naman?"
"Sex without the blessing of marriage is a sin."
"Guilty talaga?"
"Lily, conservative ako diyan."
"Ayaw mo na?"
"Gusto. We can do it again and again."
"I don't feel any guilt at all."
"I do."
"Then, marry me."
"It cannot be. There's another girl."
"You're stupid," sabi niya. "Sa palagay mo ba'y ganoon na lang?" Tumaas na ang kanyang boses. "Balewala ba ang nadarama ko sa iyo? Virgin pa ako at isinugal ko ito dahil sa tindi ng pag-ibig ko sa 'yo! Do you think I can do it without you? Talagang istupido ka!"
Iyon pa ang isang dahilan kung bakit nagi-guilty ako. Talagang virgin siya. Makabago sa panlabas na kasuutan at pag-iisip, pero naalagaan niya ang kanyang katawan hanggang sa dumating ang lalaking paglalaanan niya ng kanyang virginity. Ginising niya ito at siya rin ay ginising ng lalaking ito na kumplikado ang isip, hanggang sa mapunit ang hangganan ng masidhing pagnanasa at aktuwal na katuparan nito.
"O, bakit ayaw mong magsalita ngayon?" tanong niya, matigas pa rin ang boses pero hindi na malakas.
"Nabigla ako. First time na nangyari sa akin ito."
"Ako rin."
"Sorry, pareho tayong virgin. . . pero daig pa ang pro."
Napatingin si Lily sa kanyang relos. "Late na ako sa klase. Isa pa."
"Ano?" Nabigla na naman ako. Pero nag-init uli ang pakiramdam ko.
"Hindi mo narinig? Ikaw rin, baka magbago pa ang isip ko."
"Wala na bang problema?"
"Wala na."
"Talaga?"
"Ang kulit mo, ang dami mong tanong!"
"O di sige. Pero magpapahinga muna ako ng thirty minutes."
Bumango si Lily at naupo sa kama.
"Maligo muna kaya tayo?"
"Baka tayo mapasma."
"Hayaan mong mapasma."
Kumapit ang kanyang kamay sa aking leeg.
"Oh, boy, I love you," bulong niya.
May kumakatok sa pinto.
"Joshua?" sabi ng kumakatok, dinig ang boses mula sa ibaba.
"Si Joyce," bulong ni Lily. " Bumaba ka."
Dali-daling nagbihis ako at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Tinungo ko ang pinto at binuksan.
"May ginagawa ka yata?" tanong ni Joyce.
"Tapos na."
"Pinagpapawisan ka pa," nakangiting sabi niya.
"Exercise lang."
"Ako rin, pinagpawisan. Naglakad ako." Naupo siya sa mahabang upuan sa sala. Itinabi ang kanyang shoulder bag at mga notebooks.
"Magandang exercise 'yan."
Ginawang pamaypay ang isang notebook. Paypay nang paypay. Kumuha siya uli ng isa pang notebook at binuklat-buklat ito. Mayamaya, tumingin siya sa akin at ngumiti.
"Nanood ka ba ng basketball kahapon?
"Oo, pero hindi ko tinapos." Naupo na rin ako.
"Bakit naman?"
"Walang kuwenta."
"Bakit? Mahuhusay naman sila, lalo na si Justo."
"Mahusay din naman ako."
"Aba! Player ka rin pala!" bulalas niya.
"Oo, a."
"Puwedeng magpaturo sa 'yo?"
Napa-ahem ako. Heto na naman tayo.
"Ako pa. Kailan mo gusto?"
"Sa Sabado. Mahusay ka talaga, ha? Baka mas magaling pa akong mag-shoot pag natuto."
Biglang may kumalabog sa itaas, sa kuwarto nina Joyce at Lily.
"Nandiyan ba si Lily?"
"Oo."
"Punta muna ako sa itaas."
"Sige."

1

| Email this story Email this Novel | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.