Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Divine Mercy-Divina Misericordia-Barmherzigkeit

Article By: JesusYourWay
Religion and spiritualityReconsile with God.He loves you personally and unconditionally.Listen to His calling....


Submitted:Mar 22, 2013    Reads: 11    Comments: 0    Likes: 1   


The Message of Jesus to you in various languages! MIŁOSIERDZIE BOŻE-GOD'S MERCY-DIVINA MISERICORDIA

ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO PODJĘCIA ORĘDZIA PANA JEZUSA.

Ufajcie Bożemu Miłosierdziu!

Powiedzcie innym o Nieskończonym Bożym Miłosierdziu!

Odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia,

szczególnie o godz.15.00!

(Godzina Konania naszego Zbawiciela).

Szczególny dar łaski !!!

Jest to ,jak przekazał Pan Jezus w Dzienniczku

św. Faustynie (Dz. 59) godzina wielkiego

Miłosierdzia dla świata i zapewnia nas,że

żadna dusza nie zginie,a gdy chociaż jeden raz

odmówi koronkę,to nawet najcięższy grzesznik

dostąpi wielkiego Miłosierdzia w godzinie śmierci.

Orędzie Bożego Miłosierdzia jest jak proste ABC :

A - angażuj się całym swym sercem w

prośbach o Boże Miłosierdzie

B - bądź miłosierny

C - całkowicie zawierz Panu Jezusowi

Przeczytaj,jakie Słowa przekazał nasz

Pan św. Faustynie :

" Odmawiaj nieustannie tę koronkę,której
cię nauczyłem.Ktokolwiek będzie ją odmawiał,
dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci.
Kapłani będą podawać grzesznikom jako
ostatnią deskę ratunku;chociażby był grzesznik najzatwardzialszy,jeżeli

raz tylko zmówi tę koronkę,dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego.*
Pragnę,aby poznał świat cały miłosierdzie moje,
niepojętych łask pragnę udzielać duszom,które
ufają mojemu miłosierdziu" [687]

2." Dusze,które odmawiać będątę koronkę,miłosierdzie moje ogarnie je w życiu,

a szczególnie w śmierci godzinie" [754]

3." O,jak wielkich łask udzielę duszom,które odmawiać będą tę koronkę,wnętrzności miłosierdzia

mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę.

Zapisz te słowa,córko moja,mów światu o moim miłosierdziu,niech pozna cała ludzkość niezgłębione

miłosierdzie moje.Jest to znak na czasy ostateczne,po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy.
Póki czas,niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego,niech korzystają z krwi i wody,która

dla nich wytrysła.


O dusze ludzkie,gdzie się schronicie w dzień gniewu Bożego? Uciekajcie się teraz do źródła

miłosierdzia Bożego. O, jak wielką widzę liczbę dusz - widzę -[które] uwielbiły miłosierdzie Boże i

śpiewać będą pieśń chwały na wieki" [848]

Powyższe trzy cytaty wypowiedzi Pana Jezusa zaczerpnęłem z Dzienniczka św.Faustyny.

W nim znajdziesz w pełnym brzmieniu Orędzie Pana Jezusa.

Koronkę odmawiać można na zwykłym różańcu:

Początek : Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,
Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią - tak jak w różańcu:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,a

Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy): po 5 części.
-tak jak w różańcu:

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

AMEN

* Boże Miłosierdzie jest otwarte dla

każdegogrzesznika,który z pokorą błaga

Boga o przebaczenie swoichgrzechów.

www.jesuscallsyou.pl

Tags:Faith,God,Jesus,Life,Religion

DIVINA MISERICORDIA

"Vengan a Mí todos los que están afligidos y

agobiados, y Yolos aliviaré" (San Mateo 11,28)

Rezad la Oración de la Divina Misericordia

a las 15.00 horas. La ofrenda particular de

la gracia!!!

Esto es, como comunicóJesús a la Santa

Faustina en el Diario (D. 59)la hora de la gran

Misericordia para el mundoy nos asegura, que

ninguna alma no morirá, y cuando por lo menos

una vezrezarála oración,un pecador más

grande alcanzará la gran Misericordia en la hora

de muerte.

www.jesuscallsyou.pl

Боже Милосердие!

Иисус :

«Придите ко Мне все труждающиеся и

обремененные, и Я успокою вас»

(Св.Матвей 11,28)

Это время принадлежит Вам. Вы будете

через молитву ежедневно расти

и приближаться к Богу.

Читайте Молитву к Божему

Милосердиюв 15.00 часов.

Особенный дарблагодати!

Это, как передал Господь Иисус в Дневнике

Святой Фаустине (Дн.59), время большого

Милосердия для мира и убеждает нас, что ни

одна душа не пропадёт, а если хотя бы

один раз прочитает молитву, то даже

наибольший грешник постигнет великое

Милосердие в час смерти.

www.jesuscallsyou.pl

Tags:Faith,God,Jesus,Life,Religion

MISERICORDE DIVINE

Jesus:« Venez à moi, vous tous qui peinez et

ployez sous le fardeau, et moijevous soulagerai

» (Matthieu 11,28)

Récitez le Chapelet à la Miséricorde divine

à 15heures pour un don de grâce

particulier !!!

Dans lePetit journal (No59), Jésus enseigne à

sainte Faustine que c'estl'heure d'une grande

Miséricorde pour le mondeet promet qu'aucune

âme ne sera perdue : le plus grand pécheur

connaîtra la Miséricorde de Dieu à l'heure de la

mort, s'ilrécite une seule foisle chapelet.

www.jesuscallsyou.pl

Tags:Faith,God,Jesus,Life,Religion

BARMHERZIGKEIT GOTTES

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und

beladen seid;Ich will euch erquicken."

(Evangelium nach Matthäus 11,28).

Diese Zeit gehört Euch.Ihr werdet über

das Gebet täglich wachsen undEuch Gott

nähern.

Betet einen Rosenkranz zur göttlichen

Barmherzigkeit um 15.00 Uhr.

Dies ist eine besondere Gnadengabe!!!

Das ist, wie Jesus uns im Tagebuch der Hl.

Faustine (Nr. 59)übertragen hat,die Stunde der

großenBarmherzigkeit für die Weltund Er

versichert uns, dass keine Seele sterben wird,

und wenn man auch nurein Mal

den Rosenkranz betet, wird auch dem größten

Sünder die große Barmherzigkeit in der

Todesstunde zu teil.

Seht mal :www.jesuscallsyou.pl

Tags:Faith,God,Jesus,Life,Religion

YET THIS IS A TIME FOR GOD'S MERCY!

Jesus Christ's message in His revelations to St. Faustina was that this is a time for Mercy.
The times we live in, more than any other in history, call for a great outpouring of the Mercy of God.
As a result, the revelations to Faustina became known as "The Message of Divine Mercy" and
Jesus received a new title - "The Divine Mercy" - similar to "The Sacred Heart"

as a renaming of Jesus himself.

Let us pray for the world, for all of us…

The Divine Mercy message is like a simpleABC:
A- ask for His Mercy
B- be merciful
C- completely trust in Jesus

Say chaplet to God's Mercy at 3 p.m

(the Hour of Jesus's Death)!

Special gift of grace!!!

It is, as Jesus passed on to St. Faustina (Journal 59), the hour of great Mercy for the world

and assures us that no soul will perish if the chaplet is said

at least once; even the greatest sinners will receive great

Mercy at the hour of their death.

Jesus waits for you! Trust in Him….

CHAPLET TO GOD'S MERCY

Using normal rosary beads,begin with:

The Lord's Prayer : Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name…..

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee…….
the Apostles Creed :I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven ……….

On the five large beads :Eternal Father, I offer You the Body and Blood,Soul and

Divinity of Your dearly beloved Son,Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins

and those of the whole world.

On the ten small beads :V. For the sake of His sorrowful Passion,
R. Have mercy on us and on the whole world.At the end of the Divine Mercy Chaplet

say three times:

At the end of the Divine Mercy Chaplet say three times:

Holy God, Holy Mighty One Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on

us and on the whole world.

Invocation:O Blood and Water that gushed

forth from the Heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in You (3 times)

Sign of the Cross :

In the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen

1

| Email this story Email this Article | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.