Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

The Gospel of the Holy Twelve

Book By: ivail
Religion and spirituality


Написано от Св. Ап. Иоан около 70г. в Рим, докато е бил затворен. След одобрението на текста от другите Апостоли, препис е занесен в Тибет в пълна тайна. Донесено е Азия от католически свещеник около 1870г., който го превежда от арамейски. Това евангелие е познато под името Евангелието на Светите Дванадесет В него така да се каже е пълното Учение "за първите принципи", и начин на живот надено от Исус. Най-пълна информация на текста има на английски там: http://www.thenazareneway.com/ght_table_of_contents.htm


Submitted:Jan 23, 2013    Reads: 5    Comments: 0    Likes: 0   


Евангелието на Светите Дванадесет

В името на всички Светии. Амин

Тук започва Евангелието на съвършения живот на Исус-Мария, Христос, от потомството на Давид през Иосиф и Мария по плът, и Син на Бога, чрез Божествената Любов и Мъдрост, и Светия Дух.


1

1. В дните на Ирод, цар юдейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, на име Захари; а жена му беше от дъщерите Ааронови, и името ѝ - Елисавета.
2. И двамата бяха праведни пред Бога, ходейки във всички заповеди и наредби на Господ непорочно. И те нямаха дете, защото това Елисавета беше неплодна, и двамата бяха вече в напреднала възраст.
3. Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария служеше пред Бога, по жребий, както бе обичай у свещениците, падна му се да влезе в храма Господен, за да покади, а цялото множество народ се молеше отвън през време на каденето.
4. И яви му се ангел от Господа, стоящ над кадилния олтар. И когато Захария го видя, се смути, и страх го обзе. Но ангелът му каза: "Не бой се Захарий, защото твоята молитва е чута; и жена ти Елисавета, ще ти роди син, и ще го наречеш с името Иоан.
5. И ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му, защото той ще бъде велик пред Господа, и не трябва нито да яде месо, нито да пие спиртни питиета, и ще бъде изпълнен със Светия Дух, дори докато е още в майчината си утроба.
6. И много от децата на Израел, той ще обърне към Господа своя Бог, и той ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата, и непокорните към мъдростта на праведните; за да приготви хора, които да са подготвени за Господ."
7. А Захария рече на ангела: "По какво ще узная това? защото аз съм стар човек, а жена ми е в напреднала възраст." И ангелът в отговор му рече: "Аз съм Гавриил, и стоя в присъствието на Бога, и съм пратен да говоря с тебе, и да ти кажа тази радостни вести.
8. И ето, ти ще си ням, и няма да можеш да говориш, до деня, в който се изпълнят тези неща, а след това езикът ще ти се развърже, за да може повярваш да думите ми, които ще се сбъднат когато им дойде времето."
9. И людете чакаха Захария, и се почудиха, че той беше останал толкова дълго в храма. А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение вътре, а той им обясняваше със знаци, и оставаше ням.
10. След като се изминаха дните на службата му, той бързо се върна у дома си. И след тези дни, съпругата му Елисавета, зачена, и криеше се пет месеца казвайки: "Тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостно, за да снеме от мене укора между човеците."(безплодните жени не са били уважавани от евреите)

2

1. И в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога, в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж, чието име беше Иосиф, от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария.
2. Иосиф бе справедлив и с благоразумен ум, и бе умел в всякаква работа с дърво и камък. И Мария бе нежна и прозорлива душа, и шиеше завеси за храма. И те двамата бяха чисти пред Бог; и от тях се роди Исус-Мария, който е наречен Христос.
3. И дойде ангелът при нея и рече: "Радвай се, Мария, ти си избрана да бъдеш Божията Майка: благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба."
4. И когато тя го видя, тя се смути от думите му и в недоумение беше, какъв ли начин на поздрав това ще да е. И ангелът и каза: "Не бой се, Мария, защото си намерила благоволение пред Бога, и ето, ти ще заченеш в утробата си и ще родиш дете, и Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния.
5. И Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида, и Той ще царува над дома на Яков завинаги, и Царството Му не ще има край."
6. А Мария рече на ангела: "Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?" И ангелът в отговор и каза: "Светият Дух ще дойде при Иосиф, твоят съпруг, и силата на Всевишния ще те обгърне, о, Мария, и затова святото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Христос, дете на Бог, и името Му на земята ще бъде Исус-Мария, защото Той ще спаси хората от греховете им, всеки от тях който се покае и спазва Неговия закон.
7. Затова не трябва да ядеш месо, нито да пиеш спиртни питиета, защото детето ще бъде осветено от Бог още докато е майчината си утроба, и то не трябва да приема месо и спиртни питиета, нито бръснач да се докосва до главата Му.
8. И, ето, твоята братовчедка Елисавета, която наричаха неплодна, също зачена син в старините си, и сега е в шестия месец. Защото с Бог няма невъзможни неща." А Мария рече: "Ето ме, Господната слугиня, нека бъде според словото ти." И ангелът си отиде от нея.
9. И в същия ден ангел Гавриил се яви на Иосиф в съня си и рече му: "Радвай се Иосифе, ти си избран за бащинството на Бог. Благословен си ти между мъжете и благословен е плодът на скута ти."
10. И като Иосиф помисли над тези думи, се смути, и ангела Господен му каза: "Не бой се Иосифе, сине Давидов, защото си намерил Божието благоволение, и ето, ти ще създадеш дете, и ще Го наречеш с името Исус-Мария, защото Той ще спаси народа Си от греховете им.
11. Сега всичко това е направено, че да се сбъдне написаното от пророците: "Ето, девица ще зачене и ще бъде с дете, и ще роди син, и ще Го нарекат с името Емануил, което значи, Бог в нас.""
12. След това Иосиф се събуди, и направи както ангела му бе заповядал, и отиде при Мария, неговата годеница, и тя зачена в утробата си Светият.
13. И стана Мария в онези дни и отиде бързо в планинската страна, в един град от Юдея, и влезе в къщата на Захария, и поздрави Елисавета.
14. И стана така, че, когато Елисавета чу поздрава на Мария, бебето заигра в утробата, и Елисавета се изпълни със силата на Духа и проговори, с ясен глас и рече: "Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба.
15. Откъде е това добро за мен, че майката на моя Господ да дойде при мене? Защото, ето, веднага щом гласът на твоя поздрав прозвуча в ушите ми, младенецът ми заигра радостно. И благословена е тя, че повярва, защото ще се изпълнят нещата казани ѝ от Светият."
16. И Мария каза: "Душата ми Те възвеличава, Теб Вечният, и духът ми се радва в Бога - Спасителю мой. Защото Ти милостиво погледна на ниското положение на твоята слугиня, и ето, отсега нататък всички поколения ще ме наричат благословена.
17. Защото Ти могъщ си, извършил към мен велики дела, и свято е името Ти. И Твоята милост е върху ония, които Те почитат, от поколение в поколение.
18. Ти показа силата на Твоята ръка; Ти си разпилял онези, които се гордеят с фантазиите на сърцето си.
19. Ти свали силните от местата им, и възвиси смирените и кротките. Ти нахрани гладните с добрини, а богатите Ти изпрати празни надалеч.
20. Ти помогна на слугата Си Израел, за да се помни Твоята милост: както Ти говореше на нашите предци, на Авраам и на потомството му, завинаги". И Мария, като преседя с нея около три месеца, се завърна в собствената си къща.
21. И това са думите, които Иосиф каза, говорейки: "Благословен да бъде Бог на нашите бащи и майки в Израел: в благоприятно време Ти си ме чул, и в деня на спасението Ти ми помогна.
22. Защото ти рече: Аз ще те съхраня като ти дам завет за хората да подновиш лицето на земята, и да се освободят запустелите места, от ръцете на неприятеля.
23. Та да казваш на пленниците: излезте и да бъдете свободни; както и за ония, които са в тъмнина: покажете се в светлината. И те ще се хранят в благодат и радост, и не ще ловуват вече, нито ще притесняват животните, които Съм направил, за да се радват на живота в Мен.
24. Те не ще гладуват, нито жадуват повече, нито топлината ще ги поразява, нито студа ще ги унищожава. И Аз ще направя всичките Си планини път за пътуващите, и високите Ми места, ще се въздигнат.
25. Пейте вие небеса и радвай се земьо; о вие пустини възкликнете в песен: защото Ти Боже успокояваш Твоите люде и утешаваш страдащите от несправедливост."

3

Рождество на Иоан Кръстител

1. Настъпи момента за Елисавета, и тя роди син. И нейните съседи и братовчеди чуха как Господ е показал голяма милост към нея, и те се зарадваха с нея.
2. И стана така, че на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и те го нарекоха Захария, на името на баща му. А майка му рече: "Не така, той ще се нарече Иоан." Но те ѝ казаха: "От рода ти няма никой, който да носи това име."
3. И те попитаха баща му, как той би го нарекъл. А той взе дъска за писане, и написа: "Името му е Иоан." И те всички учудиха, защото незабавно устата му се отвориха, и езикът му се развърза, и той говореше, и благодареше на Бога.
4. И настана голям възторг у всички, които живееха около тях, и мълвата се разнесе бързо, и всичко каквото се каза и случи, стана известно по цяла хълмиста Юдея. И всички, които чуха, в сърцата си казваха: "Какво ли ще стане от това дете!" И с него беше ръката на Яхве (означаващо "Аз съм, всичко Съм" или познатото от 15-ти век насам Йехова).
5. Тогава баща му Захария бе изпълнен със Светия Дух, и пророкуваше, казвайки: "Благословен да бъдеш Боже Израилев, защото си посетил и изкупил своите люде. И Си въздигнал рог на спасение за нас, в дома на слугата Ти Давид. Както говореше чрез устата на Твоите свети пророци, които са били от началото на света,
6. че ще бъдем спасени от враговете ни, и от ръцете на всички, които ни мразят. Покажи милост, обещана на нашите предци, и да помним Твоя свети завет.
7. Клетвата, с която Ти се закле на баща ни Авраама, дари на нас, за да се избавим от ръката на неприятелите ни, за да можем да Ти служим без страх, в святост и правда пред Тебе, през всичките дни на нашия живот.
8. И това дете ще се нарича пророк на Всевишния, защото Той ще върви пред лицето Ти, Боже, да подготвя Твоите пътища, да дава знанието за спасението на людете Ти, чрез опрощение на греховете им.
9. Чрез милосърдието на нашия Бог, което като зора от високо ни е посетила, за да даде светлина на ония, които седят в мрак и в сянката на смъртта, за да направлява нозете ни в пътя на мира."
10. А детенцето растеше и крепнеше в дух, и неговата мисия е бе скрита до деня, в който се разкри на Израиля.

4

Рождество на Исус Христос

1. Раждането на Исус-Мария Христос стана така: В онези дни, излезе заповед от император Август, че всички хора в империята трябва да се облагат с данъци. И всички хора тръгнаха да се запишат, всеки в своя роден град, и беше по средата на зимата.
2. Иосиф и Мария също тръгнаха от Галилея, от града Назарет, в Юдея, към града на Давид, който се нарича Витлеем, (защото те бяха от дома и рода Давидов), да се запишат, а Мария, която беше сгодена за него, беше в напреднала бременност.
3. И така стана, че докато те бяха там, навършиха се дните на бременността, и тя трябваше да роди. И роди Първородното си дете в една пещера, и обви Го в пелени, и го положи в яслите, които бяха в пещерата, защото нямаше място за тях в гостилницата. И ето, мястото се изпълни с много светлини, от всички страни Дванадесет, ярки като Слънцето в ясен ден.
4. И имаше в същата пещера, вол, кон, магаре, и овца, и под яслите бе котка с малките си, и имаше гълъби отгоре, и всеки беше със своята половинка, според вида им, мъжки със женски.
5. Така стана така, че Той бе роден в сред животните, които чрез изкуплението на човека от невежеството и егоизма му, дойде да освободи и тях от страданията им.
6. И в същата страна имаше овчари, които живееха в полето, пазеха нощна стража около стадото си през нощта. И когато те дойдоха, ето, ангел Божий дойде при тях, и славата на Всевишния ги осия; и те се уплашиха.
7. И ангелът рече им: "Не бойте се, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди този ден в града Давидов Спасител, Който е Христос, Светият Божий. По това ще Го познаете: ще намерите Младенеца, увит в пелени, лежащ в ясли."
8. И изведнъж около ангела се появи множество от небесното войнство, което хвалеше Бога и казваше: "Слава на Бога във висините, и на земята мир между човеците на добра воля."
9. И стана така, когато ангелите си отидоха от тях в небесата, овчарите си казаха един на друг: "Нека отидем тогава във Витлеем, и да видим това нещо, което е станало, което нашия Бог ни извести."
10. И те дойдоха бързо, и намериха Мария и Иосиф в пещерата, и Младенецът лежащ в ясли. И когато видяха тези неща, те известиха надалече, което им беше казано за Детето.
11. И всички те, които чуха, се зачудиха за това, което им казаха овчарите, а Мария запомни всички тези неща и ги обмисляше в сърцето си. И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, което бяха чули и видели.
12. И когато осемте дни се бяха изпълнили, обрязаха детето, и бе наречено Исус-Мария, тъй както бе казано от ангела преди зачатието. И когато минаха дните на нейното пречистване, според Моисеевия закон, те донесоха детето в Ерусалим, за да го представят пред Бога (както е писано в Моисеевия закон: всеки от мъжки пол, които отваря утробата(първороден), ще се нарече свет пред Господ).
13. И ето, имаше един човек в Ерусалим, чието име бе Симеон; и той бе праведен и благочестив, чакайки утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него. И получил откровение, че няма да види смърт, преди да е видял Помазаника Божий.
14. И той дойде подкрепян от Духа в храма, когато родителите внесоха вътре детето Исус, да отслужи за Него както е според на закона, той виждаше детето като стълб от светлина. Тогава взе Го в ръцете си, благослови Бог, и каза:
15. "Сега пускаш Твоя слуга да си замине в мир, според думата Ти. Защото очите ми видяха Твоето спасение, което Си приготвил пред лицето на всички хора; да бъде светлина за просветление на езичниците, и да бъде слава на Твоя народ Израиля." И родителите Му се чудеха на тези неща, които бяха изречени за Него.
16. И Симеон ги благослови и каза на майка му Мария: "Ето, това дете е дошло за падането и въздигането на мнозина в Израел; и е дошло да бъде символ, срещу който ще се говори, че да се открият мислите на много сърца; да, но и меч ще прониже душата ти."
17. И имаше една жена Анна, пророчица, дъщеря на Фануил от Асировото племе, в много напреднала възраст, която не се отделяше от храма, но служеше Богу с пост и молитви денем и нощем.
18. И тя бе на това събитие, благодари също Богу, и говореше за Него на всички, които търсеха изкупление в Ерусалим. И когато извършиха всички неща според закона, те се върнаха в Галилея, в града си Назарет.

5

1. Сега, когато Исус бе роден във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирод, ето, дойдоха на мъдреци Маги от изток в Ерусалим, които се бяха пречистили, и не бяха вкусвали месо, нито силни питиета, за да намерят Христа, Когото те търсеха. И те казаха: "Къде е Оня, Който е роден за Цар на евреите? - защото ние от Изток сме видели звездата Му, и дойдохме да Му се поклоним."
2. Когато Ирод царят чу тези неща, се смути, и цял Ерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници(съблюдатели на буквата на закона и летописци на родовете) заедно, той изиска от тях да му кажат, където е трябвало да се роди Христос.
3. И рекоха му: "Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка - и ти Витлееме, в земята на Юдея, не си на последно място сред първенците на Юда, защото от тебе ще излезе Водач, Който ще води народа Ми Израиля."
4. Тогава Ирод, когато повика тайно мъдреците от изтока, ги попита внимателно по кое време се е явила звездата. И като ги изпращаше за Витлеем, каза: "Идете, разпитайте внимателно за детето, и когато Го намерите, изпратете ми известие, за да дойда и аз да Му се поклоня."
5. А те, след като изслушаха царя, тръгнаха; и, ето, звездата, която видяха мъдреците от изтока, и ангела на звездата вървяха пред тях, докато се спряха над мястото където беше Детето, и звездата имаше форма на шест лъча.
6. И като вървяха по пътя си с техните камили и магарета, натоварени с подаръци, и се взираха в небесата, търсейки детето по звездния път, те забравиха за известно време за уморените животни, които бяха поели тежестта им, горещината на деня, и бяха жадни и изнемощели, и тогава звездата се скри от погледа им.
7. Напразно стояха и се взираха, и се споглеждаха един върху друг с тревога. Тогава те се досетиха за техните страдащи камили и магарета, и побързаха да свалят товарите от тях, че да могат да си починат.
8. Близо до Витлеем край пътя имаше кладенец, и като се навеждаха да наливат вода за животните си, ето, звездата, която бяха загубили, им се появи отново, отразявайки се в тишината на водата.
9. И когато я видяха, радостта им бе огромна.
10. И те възхваляваха Бог, Който бе показал милост към тях, както те показаха милост към жадните си животни.
11. И когато влязоха в къщата, видяха детето с майка Му Мария, и паднаха и Му се поклониха; и когато отвориха съкровищата си, поставиха пред Него подаръците: злато, ливан и смирна.
12. И понеже бяха предупредени от Бог в съня си, че не трябва да се връщат при Ирод, те си отидоха в своята страна по други пътища. И запалиха огън според техния обичай, и се поклониха на Бог в пламъка.
13. След като си отидоха, ето, ангел Божий появи на Иосиф в съня му, казвайки: "Стани, вземи Детето и майка Му, и бягайте в Египет, и стойте там докато ви кажа, защото Ирод търси да Го убие."
14. И когато той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет, и там бяха в продължение на около седем години до смъртта на Ирод, за да се изпълни това, което Бог е говорил чрез пророка, казвайки: "От Египет повиках Сина Си."
15. Също и Елисавета, когато чу това, взе невръстния си син, се качи в планината и го скри. А Ирод изпрати своите подчинени при Захария в храма и му каза: "Къде е детето ти?" А той отговори: "Аз съм Божий служител и съм постоянно в храма и не знам къде е."
16. И прати ги отново, казвайки: "Кажи ми истината, къде е твоят син, не знаеш ли че живота ти е в ръцете ми?" А Захария отговори: "Господ е свидетел, ако пролееш кръвта ми, духът ми Бог ще приеме, защото проливаш кръвта на невинен."
17. И те убиха Захария в храма между светото място и олтара, и хората го разбраха, защото глас се чу: "Захария е убит, и кръвта му няма да бъде измита докато не дойде отмъщението." И след време свещениците хвърлиха жребие, то се падна на Симеон, и той попълни мястото му.
18. Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, много се разгневи, и изпрати, та убиха всички деца, които бяха във Витлеем и във всичките му предели, от две годишните и надолу, според времето, когато той се допита до мъдреците от изтока.
19. Тогава се изпълни реченото от пророк Еремия, казвайки: "В Рама вик се чу, плач и голямо ридание; Рахил оплакваше чадата си, и не искаше да се утеши, защото ги нямаше вече."
20. Но когато умря Ирод, ето, ангел от Бога, се появи в сън на Иосиф, в Египет, говорейки му: "Стани, вземи детето и майка му, и се върнете в земята на Израел, защото са мъртви онези, които търсеха живота на Младенеца."
21. И той стана, взе детето и майка Му, и дойде в Израилевата

0

| Email this story Email this Book | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.