Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site


SIYA ANG ATING DIYOS


Submitted:Feb 3, 2013    Reads: 8    Comments: 0    Likes: 0   


SIYA ANG ATING DIYOS

by theunkownMine

Siya'y sa Mundo'y ipinanganak,

Upang sa kasalanay iligtas ang kanyang mga anak

Siya'y hinusgahan at pinarusahan,

Sa krus ng duguat sugatan

Siya'y namatay sa krus,

at sa kasalana'y tayo'y tinubos

Siya'y di lang man pinasalamatan,

Sa lahat ng kanyang ginawang Kabutihan

Siya'y muling nabuhay,

Mula sa ilang araw na pagkahimlay

Siya'y bumalik sa Kanyang kaharian,

Ngunit muling babalik nang hindi natin namamalayan

kaya dapat natin itong paghandaan

Upang balang araw wala tayong pagsisisihan

Di nyo ba napapansin,

Siya'y Tumatawag sa atin

Dapat natin Siyang sambahin,

Sa pamamagitan ng isang panalangin

Kumakatok sa ating mga pintuan,

Ngunit Sya ba'y ating pinagbubuksan?

Hayaang sa puso'y manirahan,

at pag hariin magpakailanman

Sya ay ang ating Diyos,

na kung magmahal ay lubos-lubos

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.