Random First Lines:This is my second contest for Booksie :) » Read

Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Tags

sanju_sharma

EK KAHANI PREM KI

By Sanju Sharma  (booksie.com)

EK KAHANI PREM KI ;g dgkuh ,d euksjtu dgkuh gS tks esjs vius fnekx fd mit gS D;ksfd eq>s fy[kuk vPNk yxrk gS bllh fy;s bldh ?kVuk pfj= vkSj LFkku lc dkfYifud gS vxj dqN feyrk gS rks cks,d s brQkd gksxk nksLrks ;g esjk izksQslu ugh gS ij vc es blls izksQslu cukuk pkgrk gwW...

Novel | Updated Oct 16, 2013 | Reads: 7 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Ek,Kahani,Prem,Ki ;g,Dgkuh,D,Euksjtu,Gs,Tks,Esjs,Vius,Fnekx,Fd,Mit,D;ksfd,Eq>s,Fy[kuk,Vpnk,Yxrk,Bllh

fragmentearth

Kirinti Topraklamak - 003s - Soguk Kavrami (Turkish Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Kirinti Topraklamak – Yanlış anlama içine bir epik macera, psikolojik öykü bu dizi, kendisini anlayarak ardı anlamsız anlamlar ince anlamını araştırıyor.
 
Soğuk Kavramı: Yapmak Kolay
 
Ne yazık ki, biz numaraları...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Türkçe,Baskı,Kitap,E-kitap,Elektronik,Dijital,Grup,Düşünüyorum,şiddet,Aldatma,Avcı,Toplamak,Hızlı,Derin,Kazma,Daha,Yüksek,Tırmanma,Tefecilik

fragmentearth

Qelpe Yer - 003s - Soyuq Anlayis (Azerbaijani Edition)

By Fragmentearth  (booksie.com)

Qəlpə Yer – Anlaşılmazlıq daxil epik macəra, psixoloji qısa hekayələr bu seriyası, özü dərk tərəfindən yayınmamalıdır mənasız mənaları incələşmək mənasını araşdırır.
 ...

Short Story | Updated Dec 24, 2012 | Reads: 1 | Comments: 0 | Likes: 0
Tags: Azərbaycan,Dili,Nəşr,Kitab,E-kitab,Elektron,Qrup,Hesab,Zorakılıq,Aldatma,Ovçu,Toplamaq,Sürətli,Dərin,Qazma,Ali,Qalxmaq,Sələmçilik,Durğunluq

« First page « Previous | 1 | Next » Last page »

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.