Welcome Visitor: Login to the siteJoin the site

Para Sa Kanya

Poetry By: wikhaiinn
Young adult


Tags: Tagalog, Tulang


tagalog :F


Submitted:Oct 26, 2008    Reads: 411    Comments: 1    Likes: 0   


Photobucket

.
P a r a s a K a n y a
.
Bulong niya'y kahabag-habag
Na puno ng pag-iyak
Sa gitna ng dalampasigang
…walang ni 'sang isdang mahuhuli.
.
Humuhuni siya
Tulad ng ibon,
May magandang tinig
Na nakapupukaw,
Umaawit sa'king pagkahimbing
At pinapawi ang aking uhaw…
.
Ngayong wala siyang masisilungan
Nais ko sana siya'y idala
…sa aking kanlungan;
Ngunit sino ba ako?
Para tumayong puno…
Kung ang hanap naman niya'y
…pagkain lamang
At hindi tahanan…
.
Ang katotohanan sa pagdating niya't
…paglisan.
Narito na 'sa'king harapan,
Nakita ko na't di pa niya nasisilayan
Kung sino ba ako para sa kanya
At kung sino ba ako pwede maging
…para lang sa kanya…
.
.
-W.A. Garcia
.
| w i k h a i i n n |
.

0

| Email this story Email this Poetry | Add to reading listReviews

About | News | Contact | Your Account | TheNextBigWriter | Self Publishing | Advertise

© 2013 TheNextBigWriter, LLC. All Rights Reserved. Terms under which this service is provided to you. Privacy Policy.