Mai Mai Thuoc Ve Nhau

Reads: 193  | Likes: 0  | Shelves: 1  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic

Submitted: April 29, 2016

A A A | A A A

Submitted: April 29, 2016

A A A

A A A


MÃI MÃI THU?C V? NHAU 

Tôi ??n M? theo di?n Fiancé . Nh?ng ngày ??u ??t chân t?i M?, tôi bu?n l?m m?i th? im l?ng quá, cái im l?ng ??n r?n ng??i. M?i bu?i sáng ti?n ch?ng ra xe ?i làm, ??i v?i tôi là n?i ám ?nh. Tôi m?t mình qu?nh qu? trong c?n nhà v?ng, Tivi b?t c? ngày ti?ng M? nói líu lo, tôi nh? ng??i ?i?c vì nghe thì nghe ?ó ch? có hi?u gì ?âu!

Tôi d?n d?p, lau chùi b?p núc, nhà c?a, t? trong ra ngoài bóng loáng, h?t vi?c tôi ra sân nh? c? d?i, th?y sân còn nhi?u ??t tr?ng, tôi nãy ra ý ??nh s? tìm h?t gi?ng ?? gieo ít rau th?m cho ?? nh? quê nhà. B?n bè thì không có, nh?ng lúc rãnh r?i khi m?i vi?c ?ã xong, tôi lò mò lên m?ng h?c h?i ?? n?u nh?ng món ?n m?i cho ch?ng tôi.

M?i l?n phone reng tôi m?ng húm hy v?ng có ai ?ó g?i ??n, nh?ng th?t v?ng càng thêm th?t v?ng vì ?a ph?n g?i t?i là ông Tây, bà M? s? t?ng tràng ti?ng M? mà tôi nghe nh? v?t c? nghe s?m tr?ng. B?n thân c?a tôi là cái laptop, tuy vô tri, vô giác, nhung nh? có nó mà tôi ?? bu?n, b?t tr?ng trãi khi ? nhà m?t mình. Tôi xem phim, nghe nh?c, h?c n?u ?n, nh? v?y mà th?i gian b?t dài ?i ?ôi chút. C? m?i l?n ti?ng chuông nhà th? ?? là tôi bi?t ch?ng tôi s?p v?, tôi ?óng máy, lo chu?n b? b?a ?n t?i cho ch?ng.

Nghe ti?ng xe anh v?a ng?ng tr??c c?a, tôi nh? ??a tr? m?i ???c quà,  vì có anh v? ngôi nhà ch? mình tôi 9 ti?ng trôi qua th?t là l?nh lùng, l?nh l?o, s? ?m áp h?n lên. Tôi t??i c??i ?ón anh tr??c c?a, ríu rít h?i chuy?n ch? làm anh, h?i anh chuy?n ?n tr?a ......anh ch? c??i, nói r?ng tôi h?i nhi?u câu h?i quá anh tr? l?i không k?p, t? t? r?i anh k?. Tôi ph?ng ph?u nghe có chút h?n mát trong lòng, l?m b?m, c? ngày ng??i ta nín thinh có ???c nói v?i ai ?âu. Tôi b??c nhanh vào nhà, không thèm ch? anh n?a, tôi nghe cay cay ? khoé m?t, tôi l?i t?i thân, ??u óc tôi tràn ng?p nh?ng h?i ?c c? theo nhau hi?n v? .Tôi nh? Sai Gon, nh? nh?ng k? ni?m x?a, nh? nh?ng bu?i chi?u tan s? phóng v?i xe ?? tránh c?n m?a rào ?p ??n, nh? m?y nh? b?n thân, nh? ??ng nghi?p c?, nh? nh?ng bu?i t?i cu?i tu?n karaoke t?i sáng. Càng nh?, n??c m?t tôi càng trào ra, tôi chay v?i vô phòng t?m r?a m?t c? gi?u nh?ng gi?t n??c m?t ?ang r?i.

Anh gõ c?a g?i tôi:

- Nhiên ?i ! Em làm gì trong ?ó v?y? Gi?n anh ph?i không? Ra ?ây anh nói này nè

Tôi li?n m? c?a phòng t?m b??c ra. Anh nói:

- Thay ?? l? lên, anh ch? em ?i ?n t?i .

Tôi ngoan ngoãn nghe l?i anh. Khi b??c lên xe ng?i cho anh ch? ?i, anh nói:

- Hôm nay Ph? Vi?t t?ng b?ng khai tr??ng, h? cho u?ng n??c ng?t mi?n phí, anh d?n em ?i u?ng n??c ng?t xong mình v?.

Tôi h?i anh:

- Mình không ?n ph? sao anh?

Anh nói:

-Ngu sao ?n ph?i tr? ti?n, ?? anh tìm qu?ng cáo th??ng m?i h?ng ngày coi nhà hàng nào cho ?n mi?n phí, r?i d?n em ?i.

Tôi th?m ph?c anh, ng??i ?àn ông khôn ngoan...

C? cái ?à này, ch?ng bao lâu n?a, ng??i ?àn ông khôn ngoan c?a tôi s? m?t mình ng? tr? trong c?n nhà b? nh? lâu ?ài c?a bá t??c .....bá t??c gì quên m?t r?i.

Hai ??a tôi u?ng hai ly n??c ng?t free, thêm ly refill no óc n?c, hai ??a ??u ph?i tháo b?t nút qu?n vì th? không n?i ....tôi th? th?:

- Em no quá, nh?ng no n??c, tí h?i mình ?n gì anh?

- Lo gì, b?a anh m?i t?u thùng mì hai cua ngon s? dzách, nghe m?y bà b?p nói b? rau ??ng vô ?n ngon l?m, mình ghé nhà ba m? nh? m? rau ??ng b? vô ?n cho mát, kh?i n?i m?n .....em kh?i c?n xài kem ch?ng m?n.

 Tôi m?t l?n n?a, th?m thán ph?c chàng, tôi v? tay b?p b?p ......tr?i ! Anh thông minh ghê, m?t công ?ôi chuy?n v?y mà anh ngh? c?ng ra .....tôi nhón chân, kéo ??u anh xu?ng mi m?t cái th?t kêu ......muahhhhh……

Khi ghé nhà ba m? anh, tôi ??nh ng?i ngoài xe ch?, anh l?n vào v??n hái m? rau ??ng là xong, nh?ng anh nói:

- Em có m?c ti?u thì vào nhà ba m? anh dùng phòng v? sinh, anh c?ng v?y, kh?i ph?i ??i v? ??n nhà xài t?n n??c!

Tôi nghe c?ng hay hay nên làm theo. Chúng tôi h?i th?m ông bà già cho có l?. Th?t ra m?c ?ích c?a chúng tôi là hái rau ??ng và dùng bathroom.

Lúc lên xe, tôi nghe ti?ng v?t kêu trong c?p xe, ng?c nhiên h?i anh:

-Anh à, sao có ti?ng v?t kêu?

Anh c??i ??c ý:

-Lúc hái rau ??ng, anh b?t g?p m?t con v?t xiêm ?i l?c lên v??n rau t? b? h?, anh b?t luôn, v? nhà mình n?u cà ri v?t .

Tôi m?ng ch?y n??c m?t. ? Vi?t nam ph?i b? c? tr?m ngàn ti?n H? ra mua v?t mà ?âu ph?i mua th??ng xuyên, ??i ngày gi? hay T?t nh?t m?i dám mua, v? n?u n??ng chia c? nhà, r?i còn b?ng ??n cho ông bà n?a, m?i ng??i ch? n?m ???c chút xíu. ? M? v?t ?i lang thang b?t v? làm th?t ?n ch?i, mèn ui! M?t con v?t to t? b? mà ch? có hai v? ch?ng ?n thì làm sao cho h?t. Tôi ch?t nh? má, nh? ba, nh? các em, ??c gì c? nhà cùng ? ?ây, ch?c m?i ng??i vui m?ng l?m, tha h? mà ?n. Tôi h?i anh có cách nào c?t lâu ???c không. Anh nói không lo, anh có cái t? ?á n?m ngoái lái xe lang thang ngoài ???ng, m?t gia ?ình giàu có nào ?ó d?n nhà, cho hàng xóm ?? ??c vì nhi?u quá h? không mang ?i h?t, anh ké vào xin m?t m?, và cái t? ?á kh?ng l? là m?t trong nh?ng món anh khuân v? ?? dành.

Con v?t xiêm, sau khi b? hai v? ch?ng tôi x?i tái, còn ?âu ???c ít h?n phân n?a, anh cho vô h?p c?n th?n, ?? trên ng?n ?á ??nh cu?i tu?n mang qua bi?u ba m? ....anh còn nói v?i tôi cà ri v?t là món m? anh hay n?u khi còn nh? cho anh ?n, gi? mang sang bi?u ch?c m? anh c?m ??ng l?m, h?ng ch?ng c?n nhà mà ba m? ?ang ? s? hoàn toàn thu?c v? anh ....nói t?i ?ó, g??ng m?t anh v?t sáng h?n tr?ng r?m, r?i anh b?ng phát ti?ng c??i hí hí hí nh? con ng?a nhà ông Sáu tém mà khi nh? tôi hay sang ch?i ph? ông t?m ng?a ....Ôi yêu quá! Gi?ng c??i c?a anh, ?ã mang tôi thoáng ch?c l?c vào tu?i th? h?n nhiên hoa b??m....

Tr? l?i, cái ??ng lông v?t hôm qua nh? lông làm th?t, anh d?n tôi ? nhà ?em ch? n?ng ph?i khô ?? dành anh làm cho tôi chi?c g?i ôm lông v?t. ?ang lúi cúi ph?i m? lông v?t, nghe ti?ng phone reng, tôi v?i ch?y vào nhà, m? anh bên ??u dây bên kia h?t hãi:

- Th?ng ch?ng con ?âu?

- D? ?nh ?i làm r?i m?.

- T? bà nó! M? m?i mua ???c con v?t xiêm ngoài ch? tr?i, th? trong v??n sau, quân ch?t toi nào b?t tr?m m?t. Cái quân nào mà kh?n n?n th?, ?n gì mà ?n ?o?n h?u, m? bà chúng nó, ?n con v?t c?a m? không m?c x??ng c?ng th? t? th?ng ru?t ra mà ch?t.

Tôi ôm phone l?ng thinh, không dám lên ti?ng, m? ch?ng tôi r?a m?t h?i, không nghe ti?ng tôi, m? h?i:

- Nhiên con còn ?ó không?

- D? con ?ây m?, con còn ?ây!

M? ch?ng tôi ti?p t?c:

- Cái quân kh?n ki?p tr?m v?t này m? dám ch?c là Vi?t nam ch? M? t?i nó không b?t tr?m v?t ?âu.

Tôi im re không dám có ý cò, ý ki?n gì h?t.

M? ch?ng tôi ti?p:

- T?i qua con v?i th?ng Hi?n t?i có th?y con v?t m? th? v??n sau không?

Tôi nhanh trí tr? l?i:

- T?i quá con không nhìn th?y gì h?t m? ?.

M? ch?ng tôi, sau m?t h?i ch?i b?i quân tr?m v?t, hình nh? th?m m?t bà bye bye tôi r?i cúp phone.....Tôi th? m?t cái khì nh? ng??i s?p ch?t h?i sinh, tôi ngh? th?m thôi ch?t r?i anh xã yêu quý c?c k? thông minh c?a tôi ?ã vô ý b?t nh?m con v?t c?a m? .....ngh? t?i ?ây tôi s? quá ch?y nh? bay ra sân qu? v?i m? lông v?t cho vào bao c?t l?i d?u tu?t vô nhà kho ch? ch?a d?ng c? làm v??n ?? r?i chi?u nay m? ch?ng tôi ghé sang thì toi m?ng .....qu? xong ??ng lông v?t tôi m?m c??i, hóa ra sau m?t th?i gian ? c?nh anh, tôi c?ng thông minh quá c? th? m?c ch? b?.

Th?m thoát v?y mà ?ã hai mùa m?a trôi qua k? t? ngày tôi ??t chân ??n M?. Mùa m?a l?n tr??c ??t h?n mùa m?a l?n này nh?ng mùa m?a l?n này l?i sình l?y h?n mùa m?a l?n tr??c. Anh ch? tôi ?i tham quan khá nhi?u n?i trong ti?u bang Tét x?t. Chúng tôi ?i th?m Dallas, Beaumont, Port Arthur, Spring, Liberty, Baytown, và nhi?u n?i tôi nh? không h?t, nh?ng tôi khoái nh?t là Corpus Christi, m?t thành ph? nh? h?o lánh n?m v? phía Nam c?a ti?u bang TX, nói ?úng h?n, nó là m?t làng chài. T? nh? tôi v?n yêu thiên nhiên, ??c bi?t th?y ao h? sông n??c bi?n ??ng tr?i mây là lòng yêu n??c tr?i d?y . Ba má tôi tiên ?oán sau này l?n lên tôi s? là ng??i yêu n??c.

Nói ??n chuy?n n??c non thì ôi thôi, còn dài, ?ã nói n??c non ngàn d?m mà. Tr? l?i chuy?n sinh ho?t c?a chúng tôi. Tr??c h?t ph?i gi?i thi?u s? s? v? ch?ng tôi. Anh hi?n t?i làm th? hàn cho m?t công ty xây d?ng sau khi tr?i qua không bi?t bao nhiêu ngh? và làm vi?c cho nhi?u công ty nh? Coca-Cola, HEB, Walmart, Sear, AT&T, HomeDepot, Office Max, FLuor, Infinity Group, Green Mountain, Ford, Cintas, Texas Gas, Comcast, Wells Fargo, v.v. Anh ???c tr? l??ng gi? nh?ng khá cao. Có l?n m?t ng??i quen ? Vi?t nam nghe v?y b?u môi nói : còn thua ? VN, ? VN ng??i ta còn ???c tr? l??ng tháng, anh t?c mình nói: xin l?i, m?t gi? làm vi?c c?a ?? tr? l??ng m?t tháng cho anh c?ng thêm ti?n th??ng, anh chàng kia th? dài, thôi ?ành câm nín.

Nh? làm vi?c ch?m ch? và ít xài, ch?c không nói các b?n c?ng bi?t, anh ?ã t?u ???c c?n nhà r?ng thênh thang 5 phòng ng? và 4 phòng t?m r??i. Nhà ??u xe c?ng r?ng mênh mông có th? ??u ???c c? ba chi?c xe cam nhông lo?i b?t chó ngoài ???ng. Tôi thích khu v??n, r?ng ??n hai m?u tây. Anh l??m ???c chi?c xe c?t c? ai v?t ngoài ???ng, dán m?nh gi?y nh? "Tình cho không". ?em v? táy máy tày mày th? nào mà chi?c xe gi? "qu?t" ngon lành. Tôi thích cái c?m giác ng?i lái xe (anh d?y cho tôi) ch?y b?ng b?ng trên ??i c? trong khu v??n. Ng?i mùi c? non m?i c?t tho?ng tho?ng nh? nhàng làm tôi nh? nh?ng ngày bé th? ?i ch?n trâu ? quê nhà . "Ai b?o ch?n trâu là kh?, ch?n trâu s??ng l?m ch? ." Tôi nghi?m ra, ng?i lái xe c?t c? còn s??ng h?n nhi?u, ???c ng?i trên n?m êm ái ch? không x??ng xóc ?au ê mông nh? c??i m?y con trâu thi?u ?n, ?m o g?y tr? x??ng, làm mình ê ?m tê tái, con bà nó!

Có m?t th?i gian anh th??ng ?i làm s?m h?n c? ti?ng ??ng h?. Tôi phân vân nhi?u ?i?u nh?ng s? làm anh gi?n nên không dám h?i. L? nào anh có ng??i khác? Lòng không yên, tôi b?ng d?ng t?i thân, khóc m?t mình. Nhi?u khi tôi t? h?i làm sao anh có th? ki?m ???c m?t ng??i con gái nào khác ngoài tôi, h?p tình h?p ý v?i anh b?ng tôi ch?. Nhi?u lúc ?ang ng? ch?p ch?n xong t?nh gi?c, cái g?i lông dz?ch hôi thí bà c? lun, tôi c?ng gáng mà g?i ??u, không dám v?t b?, s? anh t?n ti?n mua g?i m?i cho tôi.  R?i m?t ngày anh ?i m?n dìa s?m h?n th??ng l?, qu?ng cái thùng ??ng c?m cái ph?ch xu?ng n?n nhà b?p, m?t h?m h?m. Anh phun m?t bãi n??c b?t trúng ngay ??u con Chi Hua Hua, làm nó mu?n ng?t x?u. Tôi bi?t là có chuy?n l?n, l?t ??t l?y kh?n t?m n??c mát cho anh lau m?t, xong h?i nh? nhàng:

- Anh ?ói b?ng ch?a, em làm c?m cho anh?

Gi?ng anh b?c b?i:

- No mu?n cành hông luôn, cái này là t?c ch? không ph?i no. Em ngh? coi, anh m?i ngày ph?i ch? 6 th?ng ??n hãng làm, m?t th?ng ng?i b?ng tr??c v?i anh, ba th?ng ng?i b?ng sau, hai th?ng n?p trong c?p xe. M?i th?ng tr? anh m??i ??ng, ngày nào c?ng ki?m sáu ch?c. M?y tu?n nay th?ng Juan v? M? ch?i, m?i qua l?i, nó ?n cái gi?ng gì không bi?t v?a leo lên xe anh ng?i xu?ng cái là chi?c xe nh? l?c l? b?n chi?u nghiêng ??, bánh xe n? m?t cái bùm làm xe c?nh sát ch?y ??n, m?y th?ng khác ph?i bò ra kh?i xe chui xu?ng m??ng tr?n. Anh l?c ??c thay v? xe, c?ng nh? hai th?ng c?nh sát ph?, gi? m?i v? ???c t?i nhà.

Ch?t có ti?ng chuông ?i?n tho?i. Tôi c?m ?ng nghe. ??u dây bên kia ti?ng c?a m? ch?ng tôi sang s?ng:

- Th?ng ch?ng bây dìa ch?a? T?i bây chu?n b? ?i d? l? ch?a?

Tôi l? phép:

- ?nh dìa r?i má, mà l? gì v?y má có bi?t không?

-Tao c?ng không bi?t n?a, nghe ?âu l? Hai Bà Tr?ng ph?t c? kh?i ngh?a gì ?ó, ? Trung Tâm C?ng ??ng ?ó con. L? ?i, ?i tr? là h?t heo quay bánh h?i ch? giò ?ó con, toàn là ?? ?n free không, nhanh lên t?i bay.

Tôi th?m ph?c m? ch?ng tôi. T?i ngày ít ra ???ng mà lanh l?i thi?t, có ?n free ? ?âu c?ng bi?t.

- Ùa ! Con nh? hông l?m hôm nay là gi? t? Hùng v??ng mà má!

- V?y mình có mang bánh trái gì t?i dâng vua Hùng không má ?

- Mày sao nhi?u chuy?n quá à Nhiên, vua Hùng hay Hai Bà Tr?ng gì c?ng là trong tr?ng c?a ông L?c Long Quân chui ra thôi con ....bánh trái gì, vua Hùng ?ng hui nh? tì 80 ??i v??ng r?i ?n u?ng chi m?y, tao kiêu hai v? ch?ng bây t?i s?m ??ng h??ng, ch? kiêu m?y ?i cúng ?i dâng gì ?

Má, má hình nh? nãy má nói l?n gì mà trong tr?ng ông L?c Long Quân chui ra, hình nh? tr?ng bà Âu c? mà?

- Mày khùng h? Nhiên? ông L?c Long Quân, c?ng có tr?ng ?ó con, bà Âu c? c?ng có luôn m?i ?? ra dòng gi?ng L?c H?ng ....thôi tao m?t m?y quá, s?a so?n ?i r?i ?i, b?a nay ba m?y ??c di?n v?n ....thôi tao cúp phone ?ó.

Nói xong má ch?ng tui cúp cái c?p, làm con rái trong l? tai tui nh?y lambada luôn.

Nghe ti?ng xe ng?ng tr??c garage, bi?t ngay anh xã c?c k? thông minh ?ã v?, tui nh?y chân sáo ra ?ón anh ....anh v?a xu?ng xe ?ã h?i:

- L? ?i em, mình ?i ??n Hùng li?n, má m?i g?i anh ....má d?n nh? ?em theo m?y b?ch ziplock, tui còn ?ang ng?c nhiên ....thì anh ti?p ?em theo ??ng d?t heo quay dìa kho c?i chua, nghe nói con heo b? h?n em luôn.

Nói xong anh xã c??i hí hí hí, làm tui c?ng c??i theo ....nói thi?t ri?t r?i quen, gi? anh ví tui nh? con gì tui c?ng ??ng tình, ?ng ý.

T?i c?a ??n Hùng, nghe chiên tr?ng x?p x?nh, mùi h??ng khói, nghi ngút, ch?a xu?ng xe ?ã th?y má ch?ng tui, v?a ph? s?p heo quay, v?a ng?n m?t h?ng ...tui ch? anh xã c?c k? thông minh ....dòm má kìa anh, má ng?m gì m?t h?ng nh? b? s?ng r?ng, ch?ng tui l?i c??i hí hí hí ....ch?c má ?n v?ng ?ó

Ki?m ???c ch? ??u xe ?ng ý, anh xã c?c k? thông minh, không quên nh?c tui ?em ??ng ziplock vô ?? thu g?n chi?n tr??ng heo quay. V?a gom ??ng ziplock tui v?a th? th? h?i anh:

- Anh, b? n?m nào c?ng dâng heo quay cho vua Hùng h? anh? Em nh? h?i x?a con vua, ông gì gì ?ó em quên r?i, dâng vua bánh ch?ng, bánh giò gì ?ó mà.

- Thôi tr?i ?i ! Em ?i, hên mà dâng heo quay, ch? dâng ba bánh qu? ?ó, anh v?i má n?m nhà coi c?i l??ng còn s??ng, ?i chi t?n x?ng ....

- Mà anh nè, dâng chi t?i con heo quay ?n sao h?t, t?n kém?

Anh nhìn tui nh? ng??i t?i t? hành tinh khác.

- Thui ?i bà s?ng! Thì b?i v?y m?i kiu em h?t ziplock theo nè, ti?n là ti?n qu?, ng??i ta ?óng góp, b? ti?n túi em sao em s? t?n.

- ? há ! Anh nói ?úng ! Anh x? c?c k? thông minh

- Chút n?a em lo ph? má nha, gì t?n t?i, t?n kho h?t h?t cho vô b?ch.

Lúc thu d?n chi?n tr??ng, có m?t cô xem ch?ng l?n tu?i nh?t trong ban t? ch?c ??n m?n quen má ch?ng tôi:

- Chào ch?, ch? v?i cháu c? gom h?t v? nhà gom ???c gì gom. T?i em ?ang tìm xem nhà ai có con nh? không có th?i gian n?u n??ng nh?ng ? ?ây ?ông ng??i t?i em c?ng không bi?t kêu ai mà cho, ng??i này khen, ng??i kia chê, nh?c ??u.

Má ch?ng tôi c??i te toét:

- Chèn ?i, sao h?i ?úng ng??i dzi. Con dâu tui dz? th?ng con trai có t?i 6 ??a con lúc nhúc ? nhà, c?ng ráng ?i d? l? ?ó ch?, gi? ?em dzìa ?út cho t?i nó ?n .

Tía má ?i, tui mu?n ??n th?, t??ng tui nh? nh? con tép, m?i qua M? dzài n?m nay làm gì mà sanh t?i 6 ??a? Má ch?ng tôi b? ??a khi?p thi?t. Và hình nh? bà bi?t ý tôi ?ang ngh? gì nên l?y chân ?á ?á vào chân tôi nh? nh?c nh? ??ng cãi.

T?i hôm ?ó v? ??n nhà chúng tôi kh? n? khiên m?y cái tray ??ng b? Ziploc vào bên trong gi?i quy?t. Nào heo quay, ch? giò, c?m chiên, g?i gà, g?i ngó sen, xôi lá d?a, cà ri v?t, bánh mì, và m??i m?y thùng n??c ng?t ?? lo?i: Mountain Dew, Sunkist, Dr. Pepper, Coca Cola, Yellow Mellow, Fanta, v.v. Má ch?ng tôi c??i ha h? nh? m?i v?a trúng s?, r?i bà ch?t ng?ng c??i, quay sang h?i anh:

- N??c Vi?t nam mình có bao nhiêu ông Vua Hùng dz? con?

Anh nhanh nh?u:

- M??i tám ông ?ó má, nh?ng h? làm l? m?i n?m m?t l?n hà.

Má ch?ng tôi ti?c hùi h?i:

- Chèn ?i, ph?i chi làm m?i n?m 18 l?n thì mình còn 17 l?n n?a d?t cho ?ã ph?i hong con. Ti?c ??t ru?t!

Tôi c?m c?i c?t th?c ?n vào ng?n ?á ?? dành ???c lâu h?n, không dám có ý ki?n ý cò gì h?t s? má ch?ng tôi ??t ru?t thi?t thì tôi l?i mang ti?ng sát th? vô tình.

Nói v? cái ?ám ?? ?n thì sau khi chia v?i ba má anh xong, c?t ng?n ?á t? l?nh m?t m?. Còn l?i v? ch?ng tui ?n lai rai. Qua ??n b?a th? t?, hai ??a nhìn nhau lè l??i. Ngán quá ngán luôn r?i. ??c gì t?i tui có 6 ??a con nh? l?i m? anh nói ?? giúp thanh toán cái ??ng ?? còn trong ng?n ?á. Tui bàn v?i anh:

- Hay anh ?em ?? ?n cho ??ng nghi?p ?n b?t ?i, m?i có ch? mà c?t ?? on seo vô n?a ch?.

Anh tr?n m?t nhìn tui nh? th? tui t? hành tinh nào m?i r?t xu?ng trái ??t:

- Em có ?iên không, cho h? ?n l? có b? gì h? sue anh sút qu?n h?? ?? free không mu?n mà ?i mua ?? seo là sao?

Ng?m ngh? m?t h?i anh m?i ?? ngh?:

- Em à mình ?n ?? Vi?t Nam ngán quá r?i. M?y ?? ?ó tính sau ?i. Hay hôm nay mình ??i qua ?n ?? M? nha em. Thay ?? anh ch? em ?i ?n nha.

Tui ??ng ý thay ?? và leo lên xe. Không c?n h?i vì mu?n b?t ng?. V?i l?i ??i v?i tôi lúc này thì ?? gì c?ng ngon h?n m? ?? ?n ? nhà. Ng?i trong xe tui ngh? th?m trong b?ng, chà hôm nay anh xã mình s?p à nghen. Ch?c m?i ???c bonus hay gì ?ây r?i. Xe ch?y bon bon g?n t?i ti?m Red Lobsters. À há, ngon a nha. Phen này mình ???c ?n tôm. ?a sao hông th?y anh ng?ng l?i mà ?i chút n?a, Denny's? Thôi c?ng ???c c?ng không ph?i. ??t nhiên anh qu?o và ch?y th?ng vào parking c?a ti?m Costco. Tui m?i h?i :

- ?a anh nói mình ?i ?n sao qu?o vào ?ây, anh c?n mua gì n?a h??

Anh nháy m?t nhìn tui:

- R?i em s? bi?t.

??u xe xong ?i vào ti?m Costco anh kéo tui ch?y th?ng vào hàng free samples ??ng x?p hàng. C? th? hai ??a x?p t? hàng này qua t?i hàng khác ??n khi ?n no nê. Anh xã tui number 1 ph?i không nè?

? bên c?nh anh xã thông minh, bà má ch?ng lanh l? tui r?i c?ng ??i thay, tui không còn gi?n h?n, nh?y c?m nh? x?a. Chân ??t,chân ráo theo anh dìa x? c? hoa xa l?, lúc ban ??u c? bu?n b?, b?n kho?n c? tr?n tr?, c? ng? "mình không thu?c v? nhau" Nh?ng bây gi?, ng?i ?ây ??m ??ng tôm hùm “l?u” mà anh câu ???c t?i qua, tui c?m th?y mình th?t h?nh phúc, nh?ng con tôm xào g?ng hành, h?p b?, rang mu?i, n?u bia nh?y múa tr??c m?t tui, và ?ôi m?t anh, n? c??i hí hí hí c?a anh, có th? mang tui v? nh?ng ngày Th? ?u b?t c? lúc nào mà không c?n h?i t??ng ....c?m ?n bà má ch?ng ?ã sinh ra anh, c?m ?n Tr?i ?ã ban t?ng anh cho tui, c?m ?n cu?c ??i, và c?m ?n ??nh m?nh ?ã g?n chúng tui MÃI MÃI THU?C V? NHAU.

Chuy?n s?u t?m

 

 

 


© Copyright 2018 Bao. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Non-Fiction Short Stories

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Bao

Mai Mai Thuoc Ve Nhau

Short Story / Non-Fiction

Popular Tags