truth i feel

Reads: 213  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic

Submitted: November 02, 2016

A A A | A A A

Submitted: November 02, 2016

A A A

A A A


truth i feel

suna tha, hoslon se uran hoti hai 
zindagi se larne walo ki pehchan hoti hai
aur pankhon se aasaman ki uran hoti hai


suna tha, rahon me aksar khare wo hote hain
jinse humare wajood ki pehchan hoti hai
lekin humari har baat kyu unse hi anjaan hoti hai


suna tha, kamyabi kabliyat ka inaam hoti hai
ucha ban ne ke liye ye rah aasan hoti hai 
phir kyu kabliyat sadko par aam hoti hai


suna tha, sabra ka inaam milta hai
mehnat karne walon ko duniya me salam milta hai
phir kyu paise hone par hi ijjat tamam milta hai


suna tha, achai aur sachai ki badai hoti hai
neki aur imandari ki wah wahi hoti hai
phir kyu kimaton par inki ruswai hoti hai


bhut suna hai bachpan se taki hum bane insaan
humse galti ho nhi sakti kyuki hum thahre bhagwan
mara mara phir raha hai har koi jaan anjaan
dekh tamasha hass rahe hain khud ko smajh mahan
sabko ko gali de dekar hote khud hain pareshan
main bhi andha tu bhi andha phir kisko ankh dikhaye meri jaan.

wish...


© Copyright 2019 Amit Shekhar. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Poems