"Honey Someone I knew" CHAPTER 3 AND 4

Reads: 243  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Chapter 3 and 4.
Continuation of "Honey mylove so sweet"

Table of Contents

Honey Someone I knew

Submitted: April 21, 2017

CHAPTER 3   Bumabalik sa papananaw ni Zander ang hitsura ni honey kanina habang buhat buhat niya ito. Maputla talaga ito per... Read Chapter