Ba't Ako

Reads: 131  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
Ba't Ako? Tanong na kahit alapaap ay di magawang dampian.

Submitted: May 22, 2017

A A A | A A A

Submitted: May 22, 2017

A A A

A A A


Ba't ako?

Tanong ko sa hangin

Tanong na hanggang ngayon bato lang sa hangin

 

Sa layo ng nilakbay

Sa dungis ng inabot

Ba't ako? Tanong ko sa hangin na nawalay

 

Pakiwari ako'y ulap

Sa hinagpis ay lulutang

Ba't ako? Tanong ko sa pagod ay natunaw

 

Gigising pa ba sa pusong dalisay?

Isang hakbang sa nais mo ay isang takot lamang

Ba't ako? Tanong ko sa yaring kahibangan


© Copyright 2018 TheAdventurousWanderer. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Poems