Lutsandvo Lolungilo

Lutsandvo Lolungilo

Status: In Progress

Genre: Young Adult

Houses:

Details

Status: In Progress

Genre: Young Adult

Houses:

Tags

Summary

This is a story of a boy who have one person he loves. That girl was so young to be proposed by the age of that person at first. That boy was older about 7 years to a girl.

His friends and other boys had girlfriends left and right, but he had no matter of they do. He only hope that one day she will be ready for him.
Share :
Twitter

Tags

Summary

This is a story of a boy who have one person he loves. That girl was so young to be proposed by the age of that person at first. That boy was older about 7 years to a girl.

His friends and other boys had girlfriends left and right, but he had no matter of they do. He only hope that one day she will be ready for him.

Chapter1 (v.1) - ANINGIYEKELE

Author Chapter Note

Bukusesikolweni, Phiwo akanye nabomakhelwane bakhe lalingana nabo. Bebaloku baphuma bangena emaclasi nemaclasi. Bebasolo bamchwekeleta batsi kantsi wena utocalanini, Sikhatsi siyahamba. Yena-ke bekangangenekani nabo kutsi batsini, abesolo atifundzela ngemisebenti yakhe yesikolo.

Chapter Content - ver.1

Submitted: May 26, 2017

Reads: 45

A A A | A A A

Chapter Content - ver.1

Submitted: May 26, 2017

A A A

A A A

(Phiwokuhle, Nuka kanye na Ñyosi banenkhulumo leyatsatsa sikhatsi lesidze bakhuluma ngayo, baphikisana)

PHIWO: Yenine, kantsi nine anikhoni yini kuhlalaphansi nitinakele imisebenti yenu yesikolo-

NUKA: Ye Phiwo awusiyekele, wena uvinjwe ngubani ungakwenti lelesikwentako.?

PHIWO: Kute, koja-

NYOSI: Futsi nje tsine asifuni kuchamela etingubeni njengawe, vele asewusho wena kantsi kutoze kubenini ungangenelani nekusoma?

NUKA: Ungatitjeli kutsi utosoma sewumudzala. Eeehe,a! Lokukumatima ungaka... Ayi asiyekele.

NYOSI: Siyekele leni! Kufute simelu...-

PHIWO: Ini! Yendoda aseningiyekele, angingenelani nayoyonkhe lentfo yenu. Phumani! Hha, hambani, chubekani nalentfo yenu letonifeyilisa.

NYOSI: Koja uyosikhumbula, ihhi i.

PHIWO: Nome ningakhuluma mosi kungena ngalapha kuphume ngalapha.

NYOSI: Wo! Kanjalo, asikuyekele. Asambe bafo.

(Basesemnyango, kuchamuke Thandolwethu, akhulume nabo Nyosi naNuka)

THANDOLWETHU: Hey bafethu, tihambani lapha?

NYOSI: Yela, lapha besisolo sicwayisa nangu bafo, ngalendaba yakhe.

NUKA: Nawe awukamchazeli kahle, lapha besikhuluma simutjela, sibuta kutsi kantsi utocala nini kubamba bantwana.

THANDOLWETHU: Haw. (asondzele ku Phiwo) Hey bafo, ncesi kukuphazamisa.

NYOSI: Mutjele kutsi akudzingeki, yimbi lentfo yakhe.

PHIWO: Yewena mfana, asewubindze, futsi phuma suka lapha eceleni kwami.

THANDOLWETHU: Bafo, angeke kukusite loku. Ungatitjeli ngetincwadzi kuphela. Lapha asikatele kutofundza kuphela, sitele nekufundza bona bantfwana.-

NUKA: Ya, simutjelile loko.

PHIWO: Wo! Kusho kutsi akuphume mine ke? ( wabe atsatsa tincwadzi takhe atifaka kubhaki wabe aphuma.)


© Copyright 2017 Phiwokuhle Manana. All rights reserved.

Chapters

Add Your Comments:

Booksie Spring 2017 Flash Fiction Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Phiwokuhle Manana

Popular Tags