Ungiko Konkhe Okuhle Emhlabeni Kim

Ungiko Konkhe Okuhle Emhlabeni Kim

Status: Finished

Genre: Romance

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Romance

Houses:

Summary

lapha ngibhalela intfombatane lengiyitsandzako impela. futsi kute lomunye ngaphandle kwakhe. ngihlale ngizindla ngicabanga ngaye naloku abesemncane. yena usibambile sikhala sadzadze wakhe lomdzala, lebengimtsandza impela eminyakeni lendlule. noko-ke kwaba liphutsa lami, angizange sengike ngimtjele ngelutsandvo lebenginalo ngaye. labaphutfuma bamtsatsa bamenta umfati.

lutsandvo lebenginalo ngaye sengiliphonse kudzadze wakhe lomncane. akekho lomunye lesengimtsandza ngaphandle kwakhe.
Share :
Twitter

Summary

lapha ngibhalela intfombatane lengiyitsandzako impela. futsi kute lomunye ngaphandle kwakhe. ngihlale ngizindla ngicabanga ngaye naloku abesemncane. yena usibambile sikhala sadzadze wakhe lomdzala, lebengimtsandza impela eminyakeni lendlule. noko-ke kwaba liphutsa lami, angizange sengike ngimtjele ngelutsandvo lebenginalo ngaye. labaphutfuma bamtsatsa bamenta umfati.

lutsandvo lebenginalo ngaye sengiliphonse kudzadze wakhe lomncane. akekho lomunye lesengimtsandza ngaphandle kwakhe.

Content

Submitted: May 27, 2017

A A A | A A A

Content

Submitted: May 27, 2017

A A A

A A A


Anginako ukulinda koja enginako kuzoba ngokwakho konkhe kim. Ungakaphenduli ngifuna wati kutsi ngihlala nginawe ngaso sonkhe sikhatsi.

Umangivala emehlo ami ngibona wena, wena kuphela futsi. Umangivala emehlo ngibona likusasa lelihle lelichakatile umangicabanga ngami nawe.

Ungiko konkhe Okuhle emhlabeni kim. Engizama kukusho kucela kutsi ubeyisiThandwa sami.

You are my favorite person in the world.

You're on my mind now and forever.

You light up my life.

I'm not superman, but I'll always do everything I can to protect you.

Every time I think about you, I smile.

I don't say it enough, but I want to let you know that I love you.

The best decision I made is choosing you.

You are the perfect girl in my life.

My life is incomplete without you.

You made me want to become a better person.

You are the cutest and most adorable girl I know.

You are the one that I want to be with forever.

Believe me, There is no room left in my heart for another girl.

For you, I may be just 1 person, but for me you are the world.

I'll climb any mountain, no matter how high, just to be with you.

I want to spend the rest of my life making you happy. __________________________________________

PLEASE SET A PLACE FOR ME IN YOUR HEART,NOT IN YOUR MIND, FOR MIND EASILY FORGET, WHILE FOR HEART ALWAYS REMEMBERS.


© Copyright 2017 Phiwokuhle Manana. All rights reserved.

Add Your Comments:

Booksie Spring 2017 Flash Fiction Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Phiwokuhle Manana

Popular Tags