Legends of Phiwo and Milo 1 ( siSwati)

Legends of Phiwo and Milo 1 ( siSwati)

Status: In Progress

Genre: Romance

Houses:

Details

Status: In Progress

Genre: Romance

Houses:

Summary

Lena yincwadzi lebhalwe ngu Phiwokuhle Mpendulo Manana akhomba lutsandvo emkhatsini webantfu lababili kutsi lichamuka ngetindlela letehlukene.

PHIWO, ana MILO bebajwayelene nje, kwatsi lapho inkhosi gamalakhe afuna kutsatsa MILO amente umfati wakhe, wala MILO kushada leyandvodza lendzala lenemicabango lemibi. Gamalakhe wafuna kuyibulala lentfombatana lebeyala kuba ngumkakhe.

PHIWO wamubalekisa ungani wakhe bangena ekhatsi emahlatsini babaleka, imphi ibalandzela ngemuva. Babaleka, PHIWO ahle alwa nabo abehlule labo labakhona ngaleso sikhatsi, bachubeke bagijime busuku nemini kubebete kuphumula.

Babaleka baze bayongena eveni lesitsatfu. Nabefika batjelwa kutsi PHIWO unguwakhona phindze ungumntfwana wenkhosi leyaphangalala eminyakeni lelishumi nesihlanu. phindze watjelwa kutsi nguye inkhosi. Wabutsatsa bukhosi kanjalo phiwo, umngani wakhe MILO weva buhlungu ngobe yena akukapheli kwakakhe, akati kutsi sewutawuhlalaphi umngani wakhe sotfole inkhululeko yena kute.

PHIWO wafika kuye wamkhandza ungatsi usetinhlungwini wamcela kutsi mane abeyindlovukati yakhe.

Ngekucabanga, MILO wabuka kwehluka kwa PHIWO kulesidlamlilo lesingu gamalakhe, phindze wabuka kutiphatsa kwakhe. ngobunjalo wavuma wachubeka umcimbi waya embili.
Share :
Twitter

Summary

Lena yincwadzi lebhalwe ngu Phiwokuhle Mpendulo Manana akhomba lutsandvo emkhatsini webantfu lababili kutsi lichamuka ngetindlela letehlukene.

PHIWO, ana MILO bebajwayelene nje, kwatsi lapho inkhosi gamalakhe afuna kutsatsa MILO amente umfati wakhe, wala MILO kushada leyandvodza lendzala lenemicabango lemibi. Gamalakhe wafuna kuyibulala lentfombatana lebeyala kuba ngumkakhe.

PHIWO wamubalekisa ungani wakhe bangena ekhatsi emahlatsini babaleka, imphi ibalandzela ngemuva. Babaleka, PHIWO ahle alwa nabo abehlule labo labakhona ngaleso sikhatsi, bachubeke bagijime busuku nemini kubebete kuphumula.

Babaleka baze bayongena eveni lesitsatfu. Nabefika batjelwa kutsi PHIWO unguwakhona phindze ungumntfwana wenkhosi leyaphangalala eminyakeni lelishumi nesihlanu. phindze watjelwa kutsi nguye inkhosi. Wabutsatsa bukhosi kanjalo phiwo, umngani wakhe MILO weva buhlungu ngobe yena akukapheli kwakakhe, akati kutsi sewutawuhlalaphi umngani wakhe sotfole inkhululeko yena kute.

PHIWO wafika kuye wamkhandza ungatsi usetinhlungwini wamcela kutsi mane abeyindlovukati yakhe.

Ngekucabanga, MILO wabuka kwehluka kwa PHIWO kulesidlamlilo lesingu gamalakhe, phindze wabuka kutiphatsa kwakhe. ngobunjalo wavuma wachubeka umcimbi waya embili.

Content

Submitted: June 05, 2017

A A A | A A A

Content

Submitted: June 05, 2017

A A A

A A A


SIGAMU SEKUCALA

(Lena yindzaba yemfana lowatalelwa ekhaya kubo eveni lase Ineki wabalekiswa ekhaya kubo.)

Lapha kubonakala inkhosi NSIMBI kanye nemukakhe inkhosikati LaMhozana. Kuchamuke indvodza lengu Jazilakhe iphetse umtfwana wemfana, wafike wamubeka embikwenkhosi. Eceleni kunemadvodza lamatsatfu. Lena lesemkhatsini bekusangoma senkhosi lesibona tintfo letingakenteki.

Wamutsatsa lomfana wamphakamisa, wamubukisisa. Ekugcineni wakhuluma ligama linye lelimnandzi watsi lomfana nguye lotawubayinkhosi etikhatsini letitako. Wagcizelela watsi kufute aphatfwe kahle, anakisiswe angatfoli yingcinamba letimatima letifana nekukhuliswa ngendlela lekabi.

Sekuhambe iminyaka lesihlanu, umnakabo NSIMBI, labekabitwa ngekutsi ngu Shulu, abehlala njalo akhalela enhlitiyweni evabuhlungu kutsi yena akayoze abeyinkhosi. Naye abefise kakhulu kutsi nakachamuka wokhe muntfu aguce ngemadvolo akhotsame.

Kwatsi ngalelinye lilanga NSIMBI abuya kuyovakashela umfati wakhe lomunye lohlala Kalotsetsa, umnakabo lamelamako wammela endleleni ati kutsi utawufika ngetitfuba tantsambama. Anebangani bakhe Shulu, bangena ekhatsi kwe lihlatsi eceleni kwendlela leyendlula ngasemfuleni. Yatsi ikhosi yendlula yeva ngebutjopi bukhala entsanyeni, bonkhe labenabo betfuka, labasembili bajika bayobuka lona lesekutsiwa sewutfole ingoti. Emajaha lamanye angena kulawomahlatsi bafuna lona logwaze inkhosi. Emuva, wonkhe labekhona wasale wakhala, inkhosi ingasekho.

Sekuhambe tinyanga letimbili, inkhosi NSIMBI wakhotsama, Shulu wabona kutsi kuncono sale kubulawa lokwemfanyana. Watfumela bangani bakhe labatsatfu labetsembako watsi abatsatse lomfana bayomncuma ekhatsi ehlatsini lakuGogodla.

Nakanjalo bo Ndlovu naMdluli kanye na Busobembuti, bangena ehlatsi nalomfana labatsi utfwele bubi eveni. Batsi sebasekhatsi nelihlatsi, Ndlovu wabuka balingani bakhe sebakhipha tinkinobho tabo tekucala umsebenti, waphindze wabuka umphefumulo longenacala lotobulalelwa intfo yawo. Khona lapho, ngemasayini watjela bona balingani kutsi mabaphume ngesekudla bahambe balungisa kahle tintfo ngemumo, batewuhlangana ngembili kutewucalwa umsebenti. Nemambala boMdluli na Busobembuti babona kungumcondvo lobhadlile bamvumela Ndlovu wahamba ngalenye indlela. Ndlovu watsi ubuka emuva wabona bangasabonakali lalababili, ngekusheshisa watjela lomfana kutsi angacali abange umsindvo. Wamdikila wammema wangasakhulumi wabona lejubako watsatsela ngeleyenta shengatsi iyajika.

Wagijima ngemahlatsi kwate kwahlwa. Nasesiswini besekubika emntfwaneni, Ndlovu kwatsi sekuhlwile wabe asakhashane, wehla entsabeni nemfana asambeke phansi. Bucondza emtini losedvute wacela kulala. Ngenhlanhla nayitfola indzawo yekulala, phindze batfola nalokuya ngasetfunjini. Ngakusasa ngetitfuba tasekuseni bacela kuvalelisa, basengakahambi indvodza yakulelokhaya yatfuma bantwana kutsi abaletsele tivakashi emahewu. Umntwana wanatsa, Ndlovu wabeka umlomo wacela kutsi babaphe langafaka kuko lamahewu, wachaza kutsi yindze indlela labasatayihamba. Ngenhlanhla, ngaphandle kwembuto, ntsangayakhe wabafunela kwekuphatsa wabuye wabangetela.

Ndlovu nemfana wakhe bahamba emalanga incumbi bahambe bangena imiti bacelakulala batfola nalokuya etfunjini. Umfana abehle abuta, Babe Ndlovu angamtjeli emacinisa. Bahamba bandlula tindzawo tasendle, letinye atinatihlahla nemanti. Lapho besebaphila ngaloko lokuncane lasebaselenako. Imphilo beseyi yimbi endvodzeni. Ngenhlanhla kwabakhona emahhashi ladvonsa likalishi litokwendlula eceleni kwabo. Ndlovu wakhotsama wacela kutsi mababaphe iliftsi. Bagibela ekalishini. Nabababuta kutsi balibangisephi wabatjela inkinga yakhe kanye nemntfwana lahamba naye. Lapho abenhasasabi lutfo ngobe besebaphumile eveni lakubo. Bahamba layewubabeka eveni lesitsatfu laseNyoni. Lapho ngulapho bafike bahlalakhona ekhaya lalabanikati balelikalishi bebaligibele.

SIGAMU SESIBILI

Sekuphele iminyaka lelishumi. PHIWO, abesafuna kwati kutsi wahanjiswe lani ekhaya, ngobe sewubhudza kabi kutsiwa Kufute abuyele ekhaya, nakunganjalo Utobuyela sekumatima. Nakabuta Ndlovu, Ndlovu wazama tabi tekumuyenga,..., mane wehluleka wabona kutsi kuncono abaleke kulendzawo ngobe kumatima kantsi futsi usemncane lomfana ekutsenini atjelwe ngesimo sengati yakhe. Nakanjalo wabaleka Ndlovu endzaweni .

Emuva usele Phiwo, kulendzawo yaseNdulosi bantfu bamphatsa kabi Phiwo ngekubaneluphawu lelingasilo lakulelo live. Bebamhluku beta, bamenta konkhe, mane abesindzela batali bakhe.

Bebakwenta konkhe kopha nyalo sebayahluleka, kubani Phiwo, indvodzana yaNsimbi. Insimbi lebeyehlula emadvodza lalikhulu iyodvwa, ngubani, PHIWO, akamuyekelanga uyihlo. Ngiyamoncota, ngiyafahlota, ngiyaphihlita, ngimlo... ngingubani.

Bekutsi ngisho banguyiphi inombolo, Phiwo nangabe bamuchaphata, abevele abashaye abehlule bonkhe.

EMUVA

Phiwo sewuneminyaka lelishumi nesiphohlongo, umtfwana wamakhelwane wakubo watsatfwa ngemakhosi akulelo live angafuni. Manje uyabaleka lebukhosini. Emabutfo ayafungatsa afuna lapho angakhona. Atsi amtfola advonsa budlabha. Wachamuka Dikilezakho, ngubani, Phiwo, wafike wangabi abuta tingabilekwako, kwakhala sibhakela emadvodza atsi akhipha tintjumentje tabo, awu kwatsatfwa tona letotintfo tabuyela kubanikati. " Yini ngani nine, kantsi umfati utsatfwa ngetindlela tiphi? Ngiyo lena,? Nidlalile, lowakitsi akayindzawo-" asakhuluma Phiwo, atsi ayasondzela, kwakubonakala nge S ( sword) ingena esifubeni sendvodza ilahleke phansi. Ekugcineni wabona Phiwo kutsi sewubulele bantfu. wadvonsa MILO, bangabi basabuta, bafike ekhaya batsatsa lokumubalwa, bavalelisa, asengakahambi, Phiwo wayibika indzaba kulabadzala basekhaya. Basakhuluma, kwabonakala tintfuli temabutfo agijima acondze ngco kubo.

Ngaphandle kwekuvalelisa abe ajika likhona, wacondza kubo MILO baphuma ngasekhwace bangenela lihlatsi babaleka.

Basesekhatsi ehlatsini, bahamba kancane batitjela kutsi awu, babalahlekele. Babona mofu emadvodza eceleni kwabo. Kubi manje kuPhiwo, ngekushesha naye wakhipha takakhe yasuka, Milo yena wabaleka kancane wagibela esihlahleni wabukela. Onkhe lamadvodza lasihlanu labelwa nawo ngalesosikhatso asaphansi, waphuma Milo lapho abhace khona waya kuPhiwo. Phiwo asabuka lamadvodza lafile, abecabanga ngesimondoliya lebesiseceleni kwakhe acabanga ngekutsi angasivikela kanjani. Kusenjalo, Phindze kwevakala tigi emvakwabo, bashiyaphansi babamba indlela.

Kwahanjwa sigaba lesidze. Batsi basahamba, bavelela endzaweni lendze lekhanyako yesihlabatsi. Basabuka kutsi bentanjani, kwala manje kuPhiwo eva tinkwela emaceleni nasemvakwabo, bangena manje efaca, kwagijinya. Kusenjalo, kwevakala ngebutjopi bengca eceleni kwendlebe, nababuka emuva, hhayi nankha emadvodza emvakwabo. Bagijimala kufika esihlahleni lebesisembikwabo, Milo asesandleni saPhiwo, kuvikwa lokutako.

MILO wasala avika ngesihlahla PHIWO wagijima ashaya situngeletane butjopi buphuma ngalapha nangalapha. Asondzela emajaha lalishumi atitsembile, Phiwo watsi naye uyasondzela, yinye yemadvodza yadvonsa, butjopi bagwaza Phiwo bamkhunkhuluta ngasekhwapheni. Asalapha phansi, emadvodza atsi ayacedzela, wavaka umfana wahloma takakhe. Yaphuka i S yaPhiwo, wavika washaya yinye entsanyeni ngalesihliphi, watsatsa yayo wacala ngayo walandzela ngalabanye.

Sewusele nababili manje Phiwo, wacondza kuyinye watsi uyadvonsa bahlaba kanyekanye, ngekuphutfuma wabeka entsanyeni. Yatsi ijakela kuye lena lesela asalapha phansi, wabamba le eS ( sword) yayo kwaba buzukuzuku, wakhipha kwakhe wahloma entsanyeni.

Seyiphelile imphi ngaleso sikhatsi, wasondzela MILO angaboni muntfu avuka. Wamtingela wamtfola. Wambona aphansi angavuki, angambuki nekumbuka, waguca ngemadvolo wamtsintsa. Ebuhlungwini wayivusa inhloko PHIWO, emehlo ashayisana. Tinyembeti ta MILO tiwela ebusweni ba PHIWO. Wehlisa inhloko yakhe wayibeka kuya PHIWO.

TO CONTINUE READING, GO TO " LEGENDS OF PHIWO AND MILO 2 (SISWATI)"


© Copyright 2017 Phiwokuhle Manana. All rights reserved.

Booksie Spring 2017 Flash Fiction Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Phiwokuhle Manana

Popular Tags