Wala Na Bang Pag-ibig? (Filipino-English)

Reads: 307  | Likes: 1  | Shelves: 2  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

Table of Contents

First Day High

Submitted: June 11, 2017

June 2007 “Alyssa! Bilisan mo aalis na mga Tita Elise mo!” tawag ng nanay ni Alyssa na si Lucy mula sa kusina kung saan kasalukuy... Read Chapter

Introductions

Submitted: June 11, 2017

“Hi Ms. Tonette! I’m here for my cousin Alyssa’s class schedule.” Magalang na sabi ni Lyn sa may ka-edarang registrar. “Oh,... Read Chapter

Partners

Submitted: June 11, 2017

“Alyssa Rodriguez, kindly introduce yourself in class.” Marahang utos ni Ms. Soriano, teacher nina Alyssa. Ramdan ni Jace ang pag... Read Chapter

Popular Crowd

Submitted: July 04, 2017

“I’ll leave you to Jace, Alys. Don’t worry, he’s a nice guy.” Paalam ni Patrick. “Don’t worry about me. Thank you, but ... Read Chapter

Kryptonite

Submitted: July 04, 2017

Matapos ang study period kung saan ibinahagi ni Alyssa ang iba’t ibang projects na nagawa nya gamit ang iba’t ibang programming langu... Read Chapter

Friends

Submitted: August 13, 2017

Matapos ang disaster na klase kung saan nasunog ni Alyssa ang dapat sanay ay crepe na kanilang ginawa, bumuntong-hininga na lamang ito ha... Read Chapter

One Text Away

Submitted: August 21, 2017

Brrrr, brrrr, brrrr, dinig ni Alyssa ang pagvibrate ng cellphone. Wala sa sariling inabot nito ang cellphone, habang nakatutok pa rin sa ... Read Chapter

Lucky

Submitted: August 26, 2017

Inis na nilapag ni Alyssa ang libro sa bedside table. Madaling araw na at masakit na rin ang mga mata nito sa ginawang pagbabasa. How... Read Chapter

Piece by Piece

Submitted: September 08, 2017

December 2007 “Welcome to this year’s Ms. SESH Pageant!” masiglang bati ng emcee sa lahat nang nanonood ng patimpalak. “A... Read Chapter

Arrival

Submitted: September 22, 2017

Manila September 2017  “Thank you for flying with us Ma’am” nakangiting bati ng flight attendant kay Alyssa. Ngumi... Read Chapter