Ineki Inkhosi

Reads: 755  | Likes: 2  | Shelves: 1  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Historical Fiction  |  House: Ineki palace
This is the story of a man who his father, a king who was killed by his brother. That man was taken when he was a young baby after his dads death. He grew up away from his mother. The man come back to his country when he was a young man of 18 years. He did not know that he belongs here. He escape with his friend from their country because the king of that country, wants to marry her. When they lived for one year in Ineki, the people of that country realized that Phiwo is the son of the former king Nsimbi. Phiwo and Milo, his best friend get married. Phiwo was chosen to be the new king. Milo becomes a queen. The two love each other very well. The country become well again, all the people are happy again. There was peace again.

Table of Contents

Ukwamukela Simo

Submitted: July 28, 2017

PHIWO Indvodza leneminyaka lengemashumi lmabili. Utekelwa indzaba kutsi yena akasuye umtfwana walabatali labatiko, batali bakhe mbamba yinkhosi NSIMBI kanye nemkakhe inkhosikati Takitsi. Kubona kala PHIWO ufuna kuyolwa na babe wakhe lomncane. Read Chapter

Kwakubomfene Akudliwa Kabongobiyane

Submitted: August 02, 2017

Lapha sibona PHIWO usuka endzaweni yakuMakhonza uya ebukhosini.

Simubona sewuyalwa. Babatsatfu bashaya emadvodza incumbi.

Sesimubona ususa Shulu esihlalweni. Nango Shulu ahamba angati nekutsi uyaphi.

PHIWO usondzela kuyoma eceleni kwa MILO.
________________________________________________________

1. Wena ucabangani nga PHIWO?

2. Kuvelani kuwe nga PHIWO na MILO? Read Chapter

Chapter 5

Submitted: August 03, 2017

Inkhosi PHIWO yashona enhla nenyakatfo ne mphumalanga akanye nemaNaytsi akhe, watfola emajaha lamanye lanesibindzi. Babese babuyela emuva... Read Chapter

INTJUMENTJE YEMHLABA

Submitted: August 07, 2017

Inkhosi PHIWO yahamba ishaya situngeletaneyonkhe lonkhe live lakhe. Abehamba ahlangana ngebantfu abasita lapho kudzingeka khona. Ngalelin... Read Chapter

WENA BEWUNGATSINI

Submitted: August 09, 2017

Kusekuseni, indlovukati Takitsi ahamba na Thulile kanye nesicuku sebantfu baphuma esigodlweni eMadolo, babheke khona ebukhosini eBaleni. ... Read Chapter