utsando lwami

Reads: 154  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Ineki palace

Submitted: August 20, 2017

A A A | A A A

Submitted: August 20, 2017

A A A

A A A


Kuningi lengingakusho, labaningi labalingana nami nabo labadzadlana, bahlale bangikhombisa tintfombi Lebengicabanga kutsi tinhle. Bebangikhombisa loya na loya, mane ngingaRESPOND, Bekute lengikuvako ngabo. Lamanye emantfombatane uwakhandze atigudlisa. Lamanye ngiwabona afike acele kuhlala eceleni kwami, sisherishe situlo, ngive sekangigudluta angihaga nhalesinye sikhatsi. Lokusalako bengivele ngisukume ngihambe nobe lesinye sikhatsi bengibuka-le eceleni. Loko bengilaya leyontfombatana. Bengentiwa kutsi bekungafiki kuyitsandza,. Lebekungikhuba kakhulu kutsi bewubakhandza babhizi bangicansula ngemuntfu lengingamutsandzi. ________________________________________________________________________________ ________________________________________ Mine munye lengimutsandzako, ngisho ngihamba angikhoni ngisho kwentani. Ngilele kuvele kuvele sitfombe sakhe. Kubobonkhe lengibabonile nguye lohamba embili. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ku Lengikushoko kute lomunye ngaphandle kwakho. Nguwe wedvwa losenhlitiyweni yami. Unguyena lengicabanga ngaye kuyoyonkhe iminyaka lesolo ngakwati kuyo. Ngakutsandza kusukela umuncane nisafika kulendzawo. Ngisho ngisesikolweni, ngifundza tincwadzi, ngidadisha, ngibhala, , kuvele kuvele wena wena kuphela futsi. Kwehlula ngisho labanye babita intfombatane batsi babitela mine. Ngivele ngihambe ngibheke le-eceleni. Bangibita ngemagama lamabi, kimi akusho lutfo. Ngilindzile iminyaka. Usemncane. Nyalo sekute kuyangehlula kuhlala ngibindzile ngishela ngekhatsi. Bengisolo ngitsi kunenkinga lekhona kimi, manje sengibonile, kute, bengisolo ngingakamboni lengimtsandzako. Ngiyati kona kutsi ngikushiya ngeminyaka 'lesikhombisa' kopha kimi akusho lutfo. Unguyena lengimukhetsile em'khatsini webantfu bonkhe. Kujabula kwakho kungenta ngijabule nam', kumamatseka kwakho kungenta ngimamatseke nami. Ungiko konkhe okuhle emhlabeni kimi. Kuva livi lakho kungenta ngitive ngingena emazulwini umangicabanga ngami nawe. Ungu oyedvwana lengifisile kuba naye imphilo yami yonkhe. Ngiyakutsandza ...., futsi kute lomunye ngaphandle kwakho. Ngiyalitsatsa likhuba, ngifunge embikwakho. Kute lomunye lengise ngamtsandza, futsi akayuze abekhona usaphila kulomhlaba. Ngiyacela mntfwanebantfu, mane ungisite, ungikhiphe kulelisizi lengikulo. Ngente umuntfu em'khatsini webantfu bonkhe. Ngiphe lutsandvo lwakho. Kimi ungiko konkhe. Ngingenta nobe yini emandleni ami lokufunwa nguwe. Kimi, lutsandvo ngilibekile kuwe. Ngiyakutsandza .... futsi kute lomunye ngaphandle kwakho. Sengiphindza, Tiningi tindzawo lengitihambile, ngafundza etikolweni letimbalwa. Kepha kute lengimbonile ngamtsandza, ngaphandle kwakho. ________________________________________________________________________________ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// I could search through and thorough, and I've never found another girl, other than you. You are the world to me. I always keep thinking of how and when I will start telling you about the love I have for you. It is time to open my heart and express my deepest feelings to you. I want you to know that I love you, as I never loved anyone before, and I would like you to concede me the great Honor to be mine. You're the girl of my dreams, and I would love you to be next to me. You have an amazing smile, able to wake up in my heart, great joy and my heart full speed. I have to tell you that I love you with all of my heart, and I want you to be my girlfriend. I've thinking to tell you personally, but I get nervous and I have trouble finding the right words. What I say is that I love you with all my heart, and it would be perfect if you accept to be my girlfriend. 4/4


© Copyright 2018 Phiwokuhle M. Manana. All rights reserved.

Add Your Comments: