Dementia

Reads: 114  | Likes: 1  | Shelves: 1  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Literary Fiction  |  House: Booksie Classic


Dementia-shenjat e dukshme te marrezise. Por cndosh kur nje dementia detyrohet te sherohet nga nje tjeter dementia?

Table of Contents

Part 1

Submitted: April 25, 2018


Pjesa e pare e kesaj historie qe duket si nje terapi deshtuese.
Read Chapter


More Literary Fiction Books