10B5: THE POWER FROM THE GODS

Reads: 115  | Likes: 1  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Action and Adventure  |  House: Ineki palace

Table of Contents

SCENE 1

Submitted: August 13, 2018

Scene 1 (Endzaweni yaseNdlotane, emakhaya labonakala ahluphekile. Lapha sibona Bila kanye nemkakhe uLaMoya bakhuluma ngendzaba yemalo... Read Chapter

SCENE 2

Submitted: August 13, 2018

SCENE 2 (SEKUPHELE CISHE IMINYAKA LELISHUMI NESIKHOMBISA.KUSEKUSENI, IMVULA IBONAKALA SHENGATSI IFUNA KUBUYA NGEMANDLA. KUBONAKALE BA... Read Chapter

SCENE 3

Submitted: August 13, 2018

(kusekhatsi emahlatsini lamakhulu, Thandiwe alandzelwa libutfo lemandvodza laholwa nguBatsini. Thuba naye akatibeki phansi ugudla emasits... Read Chapter

SCENE 4

Submitted: August 13, 2018

**BADLALI:** 1. THANDIWE 2. THUBA > LABAGIJIMISAKO: 1. BATSINI 2. MPUNZI 3. NGULUVE 4. NKENTJANE 5. NDLOBOTSI 6. SWETI (Kusemn... Read Chapter

SCENE 5

Submitted: August 13, 2018

# SICEPHU SESIHLANU: BADLALI BESICEPHU: EKHAYA: 1. LAMOYA 2. LAZIWO 3. BILA 4. TAKITSI 5. KHWEHLE (Kusemini ekhaya eNdlotane,... Read Chapter