Follow your heart

Reads: 55  | Likes: 0  | Shelves: 1  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic


Sa pagbkikita kaya ni Jake at Sophia magkakatuluyan kaya sila?May natitira pa bang feelings si Jake sakanya? May pag asa pa ba sila o pinagtagpo lang sila pero hindi sila tinadhana?

Table of Contents

Chapter 1

Submitted: August 23, 2018


Hey guysss read my story
Read Chapter