MASAYA

Reads: 481  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic


Ano ba ang pagiging masaya?


"Masaya???"

Animo'y isang daga ang nagtatago sa isang madilim at peligrosong lungga, ang isang lalaking may lihim na paghanga, sa isang estrangherong tila isang sangol na kalong kalong nang may ingat at puno nang pagmamahal na isang inang, matagal na nagpinta ng mga larawan para sa isang magandang kinabukasan.

Isang lihim na pagtingin na hindi Alam kung hanggang kailan makakayang kumapit sa isang konseptong "ako ay masaya pag nakikita ko sya."

Ngunit, bakit tila ang isang pinanghahawakang konsepto ay nababalot ng pangambang, ang lahat nang isinakripisyo ay mawawalan nang saysay sa kadahilanang ang iniibig na inosenteng sanggol ay sinasakluban ng mga mababagsik at nakakalasong mga insekto.

Lihim na paghanga, masayang konsepto, pangamba. Mga sangkap para umigting ang isang di maipaliwanag kung bakit ka nagiging masaya.

Subalit ang tanong: Hanggang kailan ka aasa? Hanggang kailan ka magdurusa? Hanggang kailan ka magiging bayani sa paghawak mo sa isang salitang "masaya"? Marahil ang magandang tanong ay, Ano ba ang kasiyahan? Ano ang relasyon nito sa pag pamamahal? Ano nga ba? Ano nga ba?


Submitted: September 03, 2018

© Copyright 2022 UNTOUCHABLE. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by UNTOUCHABLE

Poem / Romance

Poem / Romance