LALAKI

Reads: 616  | Likes: 2  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic


Lalaki lang naman ako


Ang LALAKI

Pwedeng utusan, pero alamin dapat ang limitasyon.

Pwedeng awayin, pero hindi dapat paluhurin.

Pwedeng sigawan, pero ‘wag na ‘wag mong sasaktan.

Pwedeng pagselosin, pero hindi dapat paiyakin.

Pwedeng higpitan, pero hindi dapat sakalin.

Pwedeng tanggapin sa buhay, basta siguraduhing iisa lang siya.

Pwedeng pangakuan, basta gagawin.

Pwedeng asarin, pero kapag tinotoo niya, dapat lambingin.

Pwedeng landiin, basta alam mong sa’yo.

Ang lalaki, pwedeng mahalin. At dapat sobra sobra.

Oo, malakas ang katawan nila lalo na kapag nakikipag basag-ulo.

Pero kapag puso na ang pinairal at nasaktan, tandaan nating ginawa tayong mga babae para alagaan sila sa mga panahong hindi na nila kaya. Tayo dapat ang tumutupad sa pangarap nilang makahanap ng babaeng kayang umintindi sakanila at maniwalang hindi lahat ng lalaki ay pwede mong ikumpare sa iba.


Submitted: September 03, 2018

© Copyright 2022 UNTOUCHABLE. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by UNTOUCHABLE

Poem / Romance

Poem / Romance