Nasaan na ba ako?

Reads: 29  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic


Nasaan na nga ba tayo sa ating paglalakbay sa buhay na ito?

Submitted: September 03, 2018

A A A | A A A

Submitted: September 03, 2018

A A A

A A A


Sa kabila ng isang di maipaliwanag na sitwasyon, may isang konseptong aakbay sa iyo  at tila isang kaibigan na aagapay sa isang landas na sa unang tingin ay magliligaw sa iyo ngunit pagdaka'y iiwan ka sa isang espasyo  na magbibigay daan upang mahuli mo nalang ang sarili mong magtatanong ng ganito?

Na'san na ba ako?

KnowThyself my friend!


© Copyright 2018 UNTOUCHABLE. All rights reserved.