Nasaan na ba ako?

Reads: 448  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic


Nasaan na nga ba tayo sa ating paglalakbay sa buhay na ito?


Sa kabila ng isang di maipaliwanag na sitwasyon, may isang konseptong aakbay sa iyo  at tila isang kaibigan na aagapay sa isang landas na sa unang tingin ay magliligaw sa iyo ngunit pagdaka'y iiwan ka sa isang espasyo  na magbibigay daan upang mahuli mo nalang ang sarili mong magtatanong ng ganito?

Na'san na ba ako?

KnowThyself my friend!


Submitted: September 03, 2018

© Copyright 2022 UNTOUCHABLE. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

More Humor Poems

Other Content by UNTOUCHABLE

Poem / Romance

Poem / Romance