KAHAPON, NGAYON, AT BUKAS!

Reads: 2198  | Likes: 1  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic


Mahalin mo ang iyong sitwasyon


"Ang Kahapon, Ngayon, at Bukas"

Matuto kang mahalin ang ngayon

Nang hindi mo balik-balikan ang kahapon.

Nang sa gayo'y, kung magkataon,

na ang ngayon ay maging kahapon

mas lalo mo pang mapaghandaang mahalin ang bukas,

nang sa bangdang huli

ang kahapon ngayon, at bukas mo

ay maging isang kahanga hangang karanasan at parte ng buhay mo.


Submitted: September 03, 2018

© Copyright 2022 UNTOUCHABLE. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Boosted Content from Premium Members

Short Story / Gay and Lesbian

Short Story / Mystery and Crime

Book / Science Fiction

Poem / Romance

Other Content by UNTOUCHABLE

Poem / Romance

Poem / Romance