KAHAPON, NGAYON, AT BUKAS!

Reads: 272  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic


Mahalin mo ang iyong sitwasyon

Submitted: September 03, 2018

A A A | A A A

Submitted: September 03, 2018

A A A

A A A


"Ang Kahapon, Ngayon, at Bukas"

Matuto kang mahalin ang ngayon

Nang hindi mo balik-balikan ang kahapon.

Nang sa gayo'y, kung magkataon,

na ang ngayon ay maging kahapon

mas lalo mo pang mapaghandaang mahalin ang bukas,

nang sa bangdang huli

ang kahapon ngayon, at bukas mo

ay maging isang kahanga hangang karanasan at parte ng buhay mo.


© Copyright 2018 UNTOUCHABLE. All rights reserved.

Add Your Comments: