Dastanein Betiyan

Reads: 63  | Likes: 2  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: In Progress  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic
THIS IS THE SHORT STORY ON OUR GIRLS FOR HIM RESPECT.

Submitted: April 06, 2019

A A A | A A A

Submitted: April 06, 2019

A A A

A A A Dastaney beti


Ye dasta hai ek beti ki.
Kabhi samaj na pay hum ki betiyo ko kyo samjha jata hai boojh.
Unke hone se phale hi unke na hone ki ki jati hai duae.
Ye jante hue bhi ki beti hi hai sahara unka .
Phir bhi unke na hone ki khushi manatey hai.
Unke hone ka gam sadyo se chali a rahe yahi reet.
Jab se is duniya me aye hum humne yahi dekha.
Har kisi se yahi suna ki ye tou beti hai.
Ye kya kr paygi bhala sivae dahej lene k.
Ye aur kya de paygi yu tou sarkar ne anek youjnae banae .
Betiyo k ache bhavish k liye .
Par insan ki soch tou wo khud hi banata hai.
Jab uski soch me hi beti boojh ho tou .
Tou kya sarkar karegi aur kya betiya.


© Copyright 2019 MARIYAM 0786. All rights reserved.

Add Your Comments: