Khushi Ka Khwaab (Urdu Poem)

Reads: 56  | Likes: 1  | Shelves: 1  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Elite Writing

Submitted: June 11, 2019

A A A | A A A

Submitted: June 11, 2019

A A A

A A A


Khushi Ka Khwaab (Urdu Poem)

Aaj main soch raha tha,
Meri zindagi mein khushi kyu nahi hai?
Mein sab ko izat de tha hoon,
Sab ke saat hassi, mazaak karta hoon,
Likin tab bhi,
Mere saath hi sab kuch ghalat hotha hai,
Mujay saray imtehan milte hai,
Aur main saray imtehan ko pass kar bhi lehta hoon,
Mujay patha hai ke zindagi ek imtehan hai,
Mere mazab mein bhi lika hai,
Aur mujay kush hona chaiye,
Jo mere paas hai, woh sab ke paas nahi hai,
Likin tab bhi,
Doh minute ke kushi ke liye,
Main apni saari dunya bar ki amanat ko kurbaan kar sakta hoon,
Zindagi mein mohabbat or khushi ke elava maine kabhi kuch nahi maanga,
Main umeed rakta hoon ke ek din mera khushi ka khwaab pura ho ga...

Written by Sohaaaaail


© Copyright 2019 Sohaaaaail. All rights reserved.

Add Your Comments: