LANGIT SIYA LUPA AKO

Reads: 199  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: In Progress  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

This story is typically a story of Langit siya Lupa ako. Obviously people who are very different and opposite to each other.

Rich boy- Poor girl

Kwento ng isang simpleng babae na ang tanging hinangad ay makapagtapos lang ng pag-aaral. A girl with determination, strong spirit,palaban at higit sa lahat mapagmahal sa kanyang pamilya at sa kapwa niya. Gusto niya ng tahimik na buhay ngunit gugulo ito ng dumating ang isang lalaki sa buhay niya.

Sa di inaasahang pagkakataon ay nainlab siya sa lalaking sobrang opposite niya sa alin mang bagay.

DO THEY HAVE COURAGE TO FIGHT?
DO LOVE CONQUER ALL?
DO DESTINY FIND WAYS?

Table of Contents

Introduction

Bright siya bright ako Mayaman siya mahirap ako Gwapo siya pangit ako Dancer siya lampa ako Singer siya sintunado ko ... Read Chapter

First meeting

Crystal's POV, Kring....kring....kring.... Naaalimpungatan ako sa tunong ng alarm clock na nakapatung sa tabi ng kama ko pero ang... Read Chapter

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite


Facebook Comments