Thank You for Calling!

Reads: 34  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: In Progress  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic

TRIGGER WARNING: Depression, suicide, violence, murder. Read at your own risk.

Sina Gracey, Ellen, Georgia, at Jessa ay apat lamang sa libo-libong empleyado ng Sparrow Telecom-isa sa pinakamalaking call center sa bansa. Galing sa magkaibang pamilya at antas ng lipunan, paano huhubugin ang kani-kanilang mga buhay at pagkatao sa loob ng pinagtatrabahuan nito?
Kilalanin sila sa isang madrama ngunit nakakatuwang kwento na umiikot sa buhay ng mga empleyado na nagtatrabaho sa BPO.

Table of Contents

Pagtatagpo

"Auto in! D'yos ko, ang kukupad! Anong petsa na? Nasaan na 'yung iba? Late na naman? Gusto n'yo bang mawalan ng trabaho, h... Read Chapter

Bukang-liwayway

"Kinakabahan ako. First time ko kasi sumali sa isang contest na ganito. Alam n'yo, masayang masaya ako na . . . natat... Read Chapter

Pagtataksil

"Gracey, what's wrong with your team?"tanong ng supervisor ni Gracey. "It seems like you have the highest attrition rate.&... Read Chapter

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Other Content by Stacy Mevoli

Short Story / Literary Fiction