Nayab Mohobbat

Reads: 18  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic

Broken heart story.

Nayaab mohobbat...

Kaite hai mohobbat ek naayab taufa hai khuda Ka,
Toh phir kya Mera Dil nayaab Nahi?

Dil Mera thod Diya usne sacchi mohobbat ke badle,
Yeh khuda kya tere pass Iska koi jawab Nahi?

Main ne toh apni rah bhi badli thi
Uske kadmo ki aahat sunkar,
Uski Zindagi se duri ki chahat Mera koi gunah toh Nahi?

Kyon tere hi darr par Baar Baar usne mujhe paaya,
Hum dono ke Milne me Kahi Teri hi rahmat toh Nahi?

Par agar aisa hai toh,
Kyon Meri mohobbat me Teri baat nahi?

Mohobbat toh sachhi hai meri,
Par shayad sacchi mohobbat karna tere Jahan me manzur Nahi!

Wo Jo sab kaite hai mohobbat ek nayab taufa hai khuda Ka,
Toh kya Mera Dil nayaab Nahi??


Submitted: July 04, 2021

© Copyright 2021 Triveni. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by Triveni

Poem / Poetry

Poem / Romance

Poem / Romance