Kathrina Csernis

Kathrina Csernis Portfolio

Gold Writer BadgeGold Writer BadgeGold Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer Badge


Book / Fantasy

Shelves: 1

Aug 13, 2017

The Booksie Classic House

Book / Fantasy

Shelves: 1

Oct 30, 2017

The Booksie Classic House

Book / Fantasy

Shelves: 1

Mar 31, 2017

The Booksie Classic House

Book / Fantasy

Shelves: 1

Nov 25, 2017

The Booksie Classic House

Writing Contest / Fantasy

Shelves: 1

Jul 25, 2018

The Review Chain House

Short Story / Fantasy

Shelves: 1

Dec 10, 2017

The Booksie Classic House

Book / Editorial and Opinion

Shelves: 1

Feb 11, 2018

The Booksie Classic House

Book / Fantasy

Shelves: 1

Dec 26, 2017

The Booksie Classic House

Booksie 2018 Poetry Contest

Fans of Kathrina Csernis:

Kathrina Csernis is a Fan of:

Kathrina Csernis is a member of: