Teddy Kimathi

Teddy Kimathi Portfolio

Silver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer Badge


Short Story

Literary Fiction

Shelves: 1

Apr 06, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Horror

Shelves: 1

Apr 06, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Science Fiction

Shelves: 1

Apr 06, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Literary Fiction

Shelves: 1

Apr 07, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Humor

Shelves: 1

Apr 17, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Literary Fiction

Shelves: 1

Apr 17, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Literary Fiction

Shelves: 1

Apr 17, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Literary Fiction

Shelves: 1

Apr 17, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Literary Fiction

Shelves: 1

Apr 17, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Science Fiction

Shelves: 1

Apr 22, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Fantasy

Shelves: 1

Apr 22, 2016

The Contently Deranged Travelers House

Short Story

Mystery and Crime

Shelves: 1

Apr 22, 2016

The Contently Deranged Travelers House

Short Story

Science Fiction

Shelves: 1

Apr 22, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Children Stories

Shelves: 1

Apr 22, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Flash Fiction

Shelves: 1

Apr 29, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Mystery and Crime

Shelves: 1

Apr 29, 2016

The Booksie Classic House

Eve

Short Story

Science Fiction

Shelves: 1

Apr 29, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Flash Fiction

Shelves: 1

Apr 29, 2016

The Contently Deranged Travelers House

Short Story

Horror

Shelves: 1

May 09, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

May 09, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

May 09, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Poetry

Shelves: 1

May 09, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Mystery and Crime

Shelves: 1

May 15, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Science Fiction

Shelves: 1

May 15, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Literary Fiction

Shelves: 1

May 15, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Literary Fiction

Shelves: 1

May 15, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Literary Fiction

Shelves: 1

May 15, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Literary Fiction

Shelves: 1

May 15, 2016

The Booksie Classic House

Poem

Literary Fiction

Shelves: 1

May 15, 2016

The Booksie Classic House

Short Story

Science Fiction

Shelves: 1

May 16, 2016

The Review Chain House

Fans of Teddy Kimathi:

Teddy Kimathi is a Fan of:

Teddy Kimathi is a member of: