Kai Lewis Portfolio

Subscribe to Kai Lewis's portfolio via RSS

Poem / Romance

Mar 01, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Romance

Mar 01, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Mar 01, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Science Fiction

Mar 02, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Mar 02, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Young Adult

Mar 02, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Mar 04, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Religion and Spirituality

Mar 04, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Mar 04, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Thrillers

Mar 08, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Romance

Mar 08, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Religion and Spirituality

Aug 22, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Aug 23, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Nov 11, 2021

The Booksie Classic House

Poem / War and Military

Nov 11, 2021

The Booksie Classic House

Miscellaneous / Fantasy

Nov 14, 2021

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Jan 31, 2022

The Booksie Classic House

Pet Flash Contest image

Kai Lewis is a member of: