Sasori

Sasori Portfolio

Silver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeSilver Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer BadgeBronze Writer Badge


Poem / Poetry

Apr 01, 2008

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Apr 01, 2008

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Apr 01, 2008

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Apr 02, 2008

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Apr 15, 2008

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Nov 13, 2008

The Booksie Classic House

Book / Romance

Nov 17, 2008

The Booksie Classic House

Poem / Poetry

Dec 11, 2008

The Booksie Classic House

Book / Romance

Mar 09, 2009

The Booksie Classic House

Tickle My Funny Bone Comedy Writing Contest 2018

Fans of Sasori:

Sasori is a Fan of:

Sasori is a member of: