Bay-Sakta (Ghazal in Hindi)

Reads: 272  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 5

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A Ghazal for Asian readers.

Submitted: March 17, 2013

A A A | A A A

Submitted: March 17, 2013

A A A

A A A


??-?????

???  ????  ???  ?  ??  ??  ??,  ??-????,
??  ????  ???  ??,  ??????  ????  ??-??????

???  ??  ??  ??  ???,  ??????  ????  ??,
????  ??  ????  ?????,  ???  ?? ??-??????

????  ???  ??  ???  ??,  ???  ??  ???  ????,
????  ???  ?????  ???????  ????  ??????,  ??-??????

??  ???,  ??? ????,  ????  ???  ???  ????  ?????  ??,
??  ??????  ????  ???  ??  ????  ???  ?????,  ??-??????

\"\"

 

Bay-sakta

Phir  teere  yaad  aa  gaye  yu  he,  bay-wajah,
Aur  humne  chum  le,  tasvir  teere  bay-sakta

 

Khuch  aur  hat  gaye  dhul,  guzray  waqt  say,
Dekha  jo  tujhey  samne,  phir  say, bay-sakta

 

Thehro  abhi  ke  jhumlu,  khuch  pal  sath  teere,
Warna  wahi  nakam  zindagi  khare  meleygi ,  bay-sakta.

 

Tu  kahin  main  kahin,  Jane  sath  main  keya  Judah  hai,
Ke  guzray  waqt  main  lay  jaten  hain  yaaden,  bay-sakta.

 


© Copyright 2018 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply