December ( A Ghazal in Hindi)

Reads: 413  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 5

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A Ghazal for my Asain readers.

Submitted: December 02, 2012

A A A | A A A

Submitted: December 02, 2012

A A A

A A A


?? ???? ???, ????, ????- ?? ?? ???? ?? ????? ?? ??,
??????? ?? ??????, ???-??? ??? ?? ???? ???

????? ????????, ?????? ?? ???? ??? ????? ???? ??,
??????? ?? ?????? ?? ??? ????????-?? ???? ???

?? ??????????, ??????? ?? ???? ??? ??? ????? ??,
??????? ?? ?? ????-???? ?? ?? ???-?? ???? ???

?? ??????? ?? ????, ???-???? ???? ?? ???? ??????
??????? ???? ??? ?? ??? ???? ???-?? ???? ???

 

Yeh sard hawa, dund, barff-se har tariff aur semtay say hum,

December ka mejjaz, khuch-khuch tum sa lagta hai.

 

Chalakte masteyaan, sharartey aur kone main sust pare hum,

December bhi manmoje aur khuch daghabaaz-sa lagta hai.

 

Who mugphaleyaan, garmahat ki talash main dup dundtay hum,

December tu to luka-chepe ka ek khel-sa lagta hai.

 

Who sannata har taraf, jamay-sukhey payr aur sunne sarkey,

December teera haal bhi khuch mere dil-sa lagta hai.

 


© Copyright 2017 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply