Dil ki kabargah (A Ghazal in Hindi)

Reads: 222  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A Ghazal for Asian readers.

Submitted: May 05, 2013

A A A | A A A

Submitted: May 05, 2013

A A A

A A A


??? ?? ???????? 

*********************

????  ????  ??????  ??  ??,  ????  ??????  ??  ??????  ???,
???  ???????  ??  ?????-??,  ???  ???????  ????  ????

???  ????????  ???,  ?????-??,  ???  ??????  ???????  ???,
????  ??  ???????  ??  ??????  ??  ????  ??  ?????  ???


???????  ??  ????  ????,  ???  ??  ?????  ??  ??????  ??? ?????,
?????  ??   ??  ??????  ??,  ???  ??  ?????  ???  ?????  ????

????  ???  ??  ????? ??,  ???  ?????  ?? ? ????  ???  ???????,
????  ??  ??  ????????,  ?????  ????  ???  ??  ????????  ???  ????

 

images?q=tbn:ANd9GcQELrnwIchX1NAkg8CWLz5


Dil ki kabargah
************************
Jaane keya talashta hai tu,meere laffzo kay kaflo main,
Khuch dasta hai ankahi-si, khuch ansulthey sawal hain.

Khuch tamannaye hain, adhure-se, khuch khamosh jazbaat hain,
Kese ki mohabbat hai baypanah aur dard ka saylab hai.

Zindagi ne sabak deya, rayt per khuabo ka gharondha nahin banatay,
Tuffa ka ho andaysha to, dil ki kaste nahin bahatay hain.

Apne khu ki sehae say, kalam uthaker lekh daytay hain haquekat,
Raaz jo kai pardanashe, daffan meere dil ki kabargah main hain.

 

 

 


© Copyright 2017 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by ashi17

With You Forever

Book / Romance

The Compromise

Short Story / Romance

The Compromise.

Short Story / Romance

Popular Tags