Koi Khwaish Se Dabae Hai (Ghazal in Hindi)

Reads: 668  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 5

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A Ghazal for Asian readers.

Submitted: February 06, 2013

A A A | A A A

Submitted: February 06, 2013

A A A

A A A


??? ?????-?? ???? ??

*************************

????? ?? ????, ??? ???? ?????
?? ??? ?? ?? ??????? ?? ??? ??? ???
?? ????? ??, ???????-?? ????? ???,
?? ????? ?? ???????-?? ??? ??? ?? ?

? ????? ???? ?? ???? ?????
?? ?? ?? ????, ????? ?????? ??? ???
??????? ?? ?? ??, ?? ?????? ?? ???,
?? ?? ???? ?? ????? ??? ??? ???

??????? ?? ?? ??,?? ?????? ???? ?? ??,
???? ?????? ?? ??????-?????? ????? ??,
? ??? ????, ?? ??? ?? ???? ???,
???? ?? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ???


?? ????? ??? ??? ??, ???? ????-????
???? ?? ?????????? ?? ?? ???? ??? ???
???? ??????? ?? ??? ???? ?????,
????? ?? ????????? ??? ??????? ????? ???

???? ?? ?????? ??? ??, ?? ???? ???? ??? ???,
???? ?? ???? ?? ?? ???????? ?? ????? ???
???? ??? ??, ??? ?? ????? ?? ??????????,
??? ???? ?? ????? , ??? ?????-?? ???? ???

Koi khwaish se dabae hai

***************************

Kabar per uske, phakad etna lekhna,
Ek ruh hai jo muddaton kay baad soye hai.
Ek jism tha, khubsurat-sa tarasha hua,
Aur usmain ek zakhmi-se ruh dhoe hai.

Aye abbar kahin aur jaker barasna,
Kay uske ankhen, chupkey taummar roye hain.
Gulabo say kheh do, kay sarhana day dayain,
Woh to haseen say khuabo main khoi hai.

Zindagi to thi jab, woh zinda khahan thi tab,
Usney khamoshi say rasmay-duniya nebhai hai.
Aye hawa zara, us taraf say nekal aana,
Jahan say uskey mehboob ke khusbu aye hai.

Sab meelke khub baha lo, aasu Zar Zar,
Usne to muskurane ke he kasam khe hai.
Uske khamoshi ko tum keya samajhtey,
Tumne to shoroghul main zindagi betai hai.

Gele se metti main hai, per usay gela nahin koi,
Lehro say khele hai aur tufano say larai hai.
Ankhen band hain, labo per bejhre hai muskurahat,
Khuch raaz hai daffan sath main, koi khwaish se dabae hai.

alt


© Copyright 2019 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply