Maff (A Ghazal in Hindi)

Reads: 976  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 5

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A Ghazal in Hindi for Asian readers.

Submitted: February 28, 2013

A A A | A A A

Submitted: February 28, 2013

A A A

A A A


????

???? ?????? ?? ??????? ??, ??? ???? ?? ???,
?? ?? ????- ?? ?? ??? ???, ?? ?? ??????? ??? ?? ?????


??? ???? ??? ??????, ?? ?????? ?????? ??, ??????,
???? ???? ??? ?? ???? ????, ???? ?? ??? ??? ??????


????? ???? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ????,
?????? ???, ??????? ???, ????? ?? ??? ?????

???? ????, ???? ??, ???? ?? ???? ?? ????? ??,
???? ???? ??? ?? ??? ????, ?? ??????? ??? ???


???? ?? ?? ????? ?????? ????, ???? ?? ??? ?? ????? ??? ,
??? ??? ?? ?? ??? ??, ??? ??? ?? ???? ???

Maff

Teere ulfat ki geraft say, main nekal to aaya,
Per ek dard-sa hai mujh main, jo es zingagi main hai paya.

Hu teera main mujrim, aur khamosh talabgaar bhi, baypanah,
Tarash sakta dil to dekha dayta, aks jo mujh main samaya .

Ahsaas teere tanhae aur gam ka hai mujhey,
Baywafa nahin, buzdil sahi, majbur tha main bahoot.

Teere aasu, teere aah, teere tarap ka ahsaas hai,
Khush kahan main bhi dur rehker, ek adurapan sath hai.

Meera har woh gunah kubool mujhey, teere har saza ko tiyaar main,
Khuch mujh ko tu samaj lay, khuch mujh ko maff ker.

alt


© Copyright 2020 ashi17. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply