Mohabbat (A Ghazal in Hindi)

Reads: 567  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 7

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
A Ghazal for Asian readers.

Submitted: March 12, 2013

A A A | A A A

Submitted: March 12, 2013

A A A

A A A


???????

??????? ??? ??? ????, ?? ??? ?? ??? ????,
??????? ??? ???? ????, ?? ? ?? ??? ?????

??????? ??? ???? ????, ?? ???? ?? ??? ?? ????,
??????? ??? ?? ????, ?? ?????? ??? ??? ?????


??????? ??? ??? ???? ??, ???? ?? ????? ??? ????,
??????? ??? ???? ???? ??, ??? ?? ?????? ????? ?? ???? ?

??? ?? ?? ???? ????, ??????? ?? ?????? ??-????? ??,
??????? ?? ???? ??? ??, ??? ????? ?? ???? ?????

??????? ?? ?????? ??, ?? ??? ?? ????? ??, ??????? ??, ??? ?? ??? ??,
???? ??? ???? ?? ????, ???? ?? ?????? ???, ??? ??? ?? ????? ???

alt


Mohabbat

Mohabbat koi nasha hote, to char ker uttar jate,
Mohabbat koi mazza hote, to aa ker chale jate.

Mohabbat agar sazza hote, to Waqt kay sath kat jate,
Mohabbat agar aag hote, to aadhiyoon main buj jate.

Mohabbat agar talab hote to, kese say milker mit jate,
Mohabbat agar tarap hote to, gham say duniya khatam ker jate.

magar yu to hota nahin, zindagi aur bandage ba-dastur hai,

Mohabbat say aashna dil say, kabhi bandage bhi jate nahin.

mohabbat ek jazzba hai, har dil ki aarzu hai, zindagi hai, ruh ka nur hai,

Raaz koi gehrah hai bahoot, zehhan ka fetur sahi, magar khuch to zaroor hai.© Copyright 2018 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply