Tanha (A Ghazal in Hindi)

Reads: 3849  | Likes: 3  | Shelves: 0  | Comments: 3

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A Ghazal in Hindi for Asian readers.

Submitted: April 28, 2013

A A A | A A A

Submitted: April 28, 2013

A A A

A A A


????
******

?? ??????? ?? ????, ?? ??? ????? ?? ?? ???
?? ????? ????? ??, ?? ??? ??? ?? ????
???? ??????, ?????? ?? ?????? ??? ?? ??,
?? ??????? ??? ??? ???, ?? ??? ??? ??? ?? ????

????????? ?? ???, ????? ?? ????? ??????? ???,
?????? ?? ??? ??, ???? ?? ???? ??????? ???,
??? ???? ?????? ??, ?? ?????? ?? ???? ??,
??? ?????-?? ?????? ??, ?? ??? ?? ??? ???

??????? ?? ?? ???? ??, ???? ????? ???
?? ?? ?? ??? ??, ?????? ?? ???? ????? ???
??? ?? ?? ???? ??, ??? ??? ???? ???? ??,
??? ?? ?? ????? ???, ?? ??? ???? ??? ????

 

images?q=tbn:ANd9GcSN-VhzfzvAVlLT9yEOzqv
 
Tanha
*********

Woh jazbaat thay meeray, jo tum mehsus na ker sakay,
Woh ankahi baatay thi, jo tum sun na sakay,
Meere baybaki, lafzo kay kaflay main kho gaye,
Jo khamoshi main gut gaya, woh shor tum sun na sakay.

Dastaane kai hain, hummare ek adhure dastaan main,
Lafzo ki kami hai, teere aur meere darmeyaan main,
Khuch waqt baywafa hai, jo dordta he jata hai,
Khuch ajnabi-sa rishta hai, jo samaj say pare hai.

Zindagi hai ki uljhe hai, tammam jhamaylo main,
Tu hai ki gum hai, duniya kay maylo main,
Main kal bhi tanha thi, sath main teere ho ker bhi,
Main aaj bhi akayle hu, aur khuch nazar nahin aata.

 


© Copyright 2018 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply