Tujhey intezar meera aaj bhi keyu

Reads: 251  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 7

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A Ghazal in Hindi for Asian readers.

Submitted: March 19, 2013

A A A | A A A

Submitted: March 19, 2013

A A A

A A A


????  ???????  ????  ??  ??  ?????

 

???  ???  ?????  ??  ???  ???,  ??  ????  ????  ????  ????,
???  ???  ??,  ??  ???  ????,  ??  ?????  ??  ?? ??????????


????  ??  ????  ???  ??  ??  ????  ????  ??  ??  ??????,
????  ??  ????  ?????  ???  ??,  ??  ????  ????  ??  ???????


??  ??  ????,  ???  ????,  ???????  ??  ??  ????  ???????  ??,
??  ????  ????  ?????  ???,  ????  ??  ??????  ??????  ????


?????  ??????  ??  ????,  ??  ????  ???  ???  ??  ????,
???  ??  ???  ????,  ??  ?????,  ???????- ??  ????  ???

?????  ????  ???,  ??????  ???  ??  ???????  ????? ?????  ???,
????  ???????  ????  ??  ??  ?????,  ???  ????  ?????  ???????  ???

 

\"\"

 

 

Tujhey intezar meera aaj bhi keyu

 


Chalo khuch waqt ko bhool jayaan, Kay keya koya keya paya,
Tum sahi thay, kay main galat, ya halat ki majbureyaan.

 


Mayra yu jana sahi tha ya tayra kese aur ko apnana,
Mayra woh asu bahana galat tha ya tayra  mujhey woh behlana.

 

Aaj tu kahin, main kahin, zindagi ki bhi apni raftar hai,
Tu ultha apne jhamaylo main, ummar bhi dourte lagatar hai.

 

Hummari duniya hai juda, per kahin koi kami bhi nahin,
Phir yeh kasak kase, yeh tharav, adhurapan-sa keya hai.

 

Rahein juda hain, humsafar alag aur manzilayn hummare lapata hai,
Tujhey intezar meera aaj bhi keyu, dil meera keyu baykarrar hai.

 

  


© Copyright 2017 ashi17. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by ashi17

With You Forever

Book / Romance

The Compromise

Short Story / Romance

The Compromise.

Short Story / Romance

Popular Tags