chemiczne

Status: Finished

chemiczne

Status: Finished

This content is spam! Only visible to super-moderators.
 chemiczne chemiczne

Article by: barmertarawa

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Article by: barmertarawa

Details

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Summary

Zwi?zki chemiczne

* Zwi?zki nieorganiczne:

azotany - bezwodniki - kwasy - siarczany - siarczki - sole - tlenki - nadtlenki - wodorotlenki - zasady - zwi?zki kompleksowe - zwi?zki chloru - zwi?zki glinu - zwi?zki potasu


* Zwi?zki organiczne:

acetal - aldehydy - alkany - alkaloidy - alkeny - alkiny - alkohole - aminy - aminokwasy - areny - bia?ka - biopolimery - dieny - enole - epitlenek - estry - etery - fenyloetyloamina - fuleren - halogenek - heterocykliczny - hydroksykwasy - iminy - ketony - kwas karboksylowy - kwasy t?uszczowe - laktamy - laktony - lipidy - metaloorganiczny - naftol - pirol - polieny - polimery - porfiryny - trien - tiole - tryptamina - uretan - w?glowodany
- w?glowodory
Poj?cia w chemii

* Chemia organiczna:

aktywno?? optyczna - alkilacja - amfifilowo?? - chiralno?? - estryfikacja - izomeria - elektrofil - karboanion - karbokation - nukleofil - grupy funkcyjne - ozonoliza - polimeryzacja - rezonans chemiczny - synteza asymetryczna - synteza organiczna - tautomeria - toksyczno?? - zapach


* Chemia nieorganiczna i ogólna:

Podstawowe prawa chemiczne - atom - cz?steczka - jon - katalizator - inhibitor - izotop - liczba atomowa - liczba koordynacyjna - ligand - masa atomowa - metal - moc kwasu - mol - niemetal - nomenklatura - odczynnik - orbital - pierwiastek - pó?metal - prawo okresowo?ci - reakcja chemiczna - rodnik - roztwór - rozpuszczalnik - skala pH - sta?a Avogadra - stopie? utlenienia - symbolika chemiczna - utlenienie - warto?ciowo?? - wi?zanie chemiczne - zwi?zek chemiczny


* Chemia fizyczna:

Lista praw i równa? chemicznych - absorpcja - adsorpcja - destylacja - dysocjacja - elektrolit - elektroujemno?? - hydroliza - hydratacja - promieniotwórczo?? - piroliza - równowaga reakcji - solwoliza - solwatacja - szybko?? reakcji - ?el - zol
- zawiesina
Kategorie
Aby rozwin?? drzewko kategorii, klikaj na znak +.


[?] Chemia
[+] Aparatura chemiczna
[+] Bro? chemiczna
[+] Chemicy
[+] Chemiczne BHP
[+] Chemiczne bazy danych
[+] Materia?y
[+] Nauki chemiczne
[+] Nomenklatura chemiczna
[+] Pierwiastki chemiczne
[+] Prawa i równania chemiczne
[+] Reakcje chemiczne
[+] Towarzystwa chemiczne
[+] Uk?ad okresowy
[+] Wi?zania chemiczne
[+] Wydzia?y chemii
[+] W?a?ciwo?ci chemiczne
[+] Zwi?zki chemiczne
[+] User chem

Summary

Zwi?zki chemiczne

* Zwi?zki nieorganiczne:

azotany - bezwodniki - kwasy - siarczany - siarczki - sole - tlenki - nadtlenki - wodorotlenki - zasady - zwi?zki kompleksowe - zwi?zki chloru - zwi?zki glinu - zwi?zki potasu


* Zwi?zki organiczne:

acetal - aldehydy - alkany - alkaloidy - alkeny - alkiny - alkohole - aminy - aminokwasy - areny - bia?ka - biopolimery - dieny - enole - epitlenek - estry - etery - fenyloetyloamina - fuleren - halogenek - heterocykliczny - hydroksykwasy - iminy - ketony - kwas karboksylowy - kwasy t?uszczowe - laktamy - laktony - lipidy - metaloorganiczny - naftol - pirol - polieny - polimery - porfiryny - trien - tiole - tryptamina - uretan - w?glowodany
- w?glowodory
Poj?cia w chemii

* Chemia organiczna:

aktywno?? optyczna - alkilacja - amfifilowo?? - chiralno?? - estryfikacja - izomeria - elektrofil - karboanion - karbokation - nukleofil - grupy funkcyjne - ozonoliza - polimeryzacja - rezonans chemiczny - synteza asymetryczna - synteza organiczna - tautomeria - toksyczno?? - zapach


* Chemia nieorganiczna i ogólna:

Podstawowe prawa chemiczne - atom - cz?steczka - jon - katalizator - inhibitor - izotop - liczba atomowa - liczba koordynacyjna - ligand - masa atomowa - metal - moc kwasu - mol - niemetal - nomenklatura - odczynnik - orbital - pierwiastek - pó?metal - prawo okresowo?ci - reakcja chemiczna - rodnik - roztwór - rozpuszczalnik - skala pH - sta?a Avogadra - stopie? utlenienia - symbolika chemiczna - utlenienie - warto?ciowo?? - wi?zanie chemiczne - zwi?zek chemiczny


* Chemia fizyczna:

Lista praw i równa? chemicznych - absorpcja - adsorpcja - destylacja - dysocjacja - elektrolit - elektroujemno?? - hydroliza - hydratacja - promieniotwórczo?? - piroliza - równowaga reakcji - solwoliza - solwatacja - szybko?? reakcji - ?el - zol
- zawiesina
Kategorie
Aby rozwin?? drzewko kategorii, klikaj na znak +.


[?] Chemia
[+] Aparatura chemiczna
[+] Bro? chemiczna
[+] Chemicy
[+] Chemiczne BHP
[+] Chemiczne bazy danych
[+] Materia?y
[+] Nauki chemiczne
[+] Nomenklatura chemiczna
[+] Pierwiastki chemiczne
[+] Prawa i równania chemiczne
[+] Reakcje chemiczne
[+] Towarzystwa chemiczne
[+] Uk?ad okresowy
[+] Wi?zania chemiczne
[+] Wydzia?y chemii
[+] W?a?ciwo?ci chemiczne
[+] Zwi?zki chemiczne
[+] User chem

Content

Submitted: May 01, 2009

A A A | A A A

Content

Submitted: May 01, 2009

A A A

A A A


Zwi?zki chemiczne

* Zwi?zki nieorganiczne:

azotany - bezwodniki - kwasy - siarczany - siarczki - sole - tlenki - nadtlenki - wodorotlenki - zasady - zwi?zki kompleksowe - zwi?zki chloru - zwi?zki glinu - zwi?zki potasu


* Zwi?zki organiczne:

acetal - aldehydy - alkany - alkaloidy - alkeny - alkiny - alkohole - aminy - aminokwasy - areny - bia?ka - biopolimery - dieny - enole - epitlenek - estry - etery - fenyloetyloamina - fuleren - halogenek - heterocykliczny - hydroksykwasy - iminy - ketony - kwas karboksylowy - kwasy t?uszczowe - laktamy - laktony - lipidy - metaloorganiczny - naftol - pirol - polieny - polimery - porfiryny - trien - tiole - tryptamina - uretan - w?glowodany
- w?glowodory
Poj?cia w chemii

* Chemia organiczna:

aktywno?? optyczna - alkilacja - amfifilowo?? - chiralno?? - estryfikacja - izomeria - elektrofil - karboanion - karbokation - nukleofil - grupy funkcyjne - ozonoliza - polimeryzacja - rezonans chemiczny - synteza asymetryczna - synteza organiczna - tautomeria - toksyczno?? - zapach


* Chemia nieorganiczna i ogólna:

Podstawowe prawa chemiczne - atom - cz?steczka - jon - katalizator - inhibitor - izotop - liczba atomowa - liczba koordynacyjna - ligand - masa atomowa - metal - moc kwasu - mol - niemetal - nomenklatura - odczynnik - orbital - pierwiastek - pó?metal - prawo okresowo?ci - reakcja chemiczna - rodnik - roztwór - rozpuszczalnik - skala pH - sta?a Avogadra - stopie? utlenienia - symbolika chemiczna - utlenienie - warto?ciowo?? - wi?zanie chemiczne - zwi?zek chemiczny


* Chemia fizyczna:

Lista praw i równa? chemicznych - absorpcja - adsorpcja - destylacja - dysocjacja - elektrolit - elektroujemno?? - hydroliza - hydratacja - promieniotwórczo?? - piroliza - równowaga reakcji - solwoliza - solwatacja - szybko?? reakcji - ?el - zol
- zawiesina
Kategorie
Aby rozwin?? drzewko kategorii, klikaj na znak +.


[?] Chemia
[+] Aparatura chemiczna
[+] Bro? chemiczna
[+] Chemicy
[+] Chemiczne BHP
[+] Chemiczne bazy danych
[+] Materia?y
[+] Nauki chemiczne
[+] Nomenklatura chemiczna
[+] Pierwiastki chemiczne
[+] Prawa i równania chemiczne
[+] Reakcje chemiczne
[+] Towarzystwa chemiczne
[+] Uk?ad okresowy
[+] Wi?zania chemiczne
[+] Wydzia?y chemii
[+] W?a?ciwo?ci chemiczne
[+] Zwi?zki chemiczne
[+] User chem


© Copyright 2016 barmertarawa. All rights reserved.

Add Your Comments:

barmertarawa is a member of:

Share This: