chemiczne

Article by: barmertarawa

Summary

Zwi?zki chemiczne

* Zwi?zki nieorganiczne:

azotany - bezwodniki - kwasy - siarczany - siarczki - sole - tlenki - nadtlenki - wodorotlenki - zasady - zwi?zki kompleksowe - zwi?zki chloru - zwi?zki glinu - zwi?zki potasu


* Zwi?zki organiczne:

acetal - aldehydy - alkany - alkaloidy - alkeny - alkiny - alkohole - aminy - aminokwasy - areny - bia?ka - biopolimery - dieny - enole - epitlenek - estry - etery - fenyloetyloamina - fuleren - halogenek - heterocykliczny - hydroksykwasy - iminy - ketony - kwas karboksylowy - kwasy t?uszczowe - laktamy - laktony - lipidy - metaloorganiczny - naftol - pirol - polieny - polimery - porfiryny - trien - tiole - tryptamina - uretan - w?glowodany
- w?glowodory
Poj?cia w chemii

* Chemia organiczna:

aktywno?? optyczna - alkilacja - amfifilowo?? - chiralno?? - estryfikacja - izomeria - elektrofil - karboanion - karbokation - nukleofil - grupy funkcyjne - ozonoliza - polimeryzacja - rezonans chemiczny - synteza asymetryczna - synteza organiczna - tautomeria - toksyczno?? - zapach


* Chemia nieorganiczna i ogólna:

Podstawowe prawa chemiczne - atom - cz?steczka - jon - katalizator - inhibitor - izotop - liczba atomowa - liczba koordynacyjna - ligand - masa atomowa - metal - moc kwasu - mol - niemetal - nomenklatura - odczynnik - orbital - pierwiastek - pó?metal - prawo okresowo?ci - reakcja chemiczna - rodnik - roztwór - rozpuszczalnik - skala pH - sta?a Avogadra - stopie? utlenienia - symbolika chemiczna - utlenienie - warto?ciowo?? - wi?zanie chemiczne - zwi?zek chemiczny


* Chemia fizyczna:

Lista praw i równa? chemicznych - absorpcja - adsorpcja - destylacja - dysocjacja - elektrolit - elektroujemno?? - hydroliza - hydratacja - promieniotwórczo?? - piroliza - równowaga reakcji - solwoliza - solwatacja - szybko?? reakcji - ?el - zol
- zawiesina
Kategorie
Aby rozwin?? drzewko kategorii, klikaj na znak +.


[?] Chemia
[+] Aparatura chemiczna
[+] Bro? chemiczna
[+] Chemicy
[+] Chemiczne BHP
[+] Chemiczne bazy danych
[+] Materia?y
[+] Nauki chemiczne
[+] Nomenklatura chemiczna
[+] Pierwiastki chemiczne
[+] Prawa i równania chemiczne
[+] Reakcje chemiczne
[+] Towarzystwa chemiczne
[+] Uk?ad okresowy
[+] Wi?zania chemiczne
[+] Wydzia?y chemii
[+] W?a?ciwo?ci chemiczne
[+] Zwi?zki chemiczne
[+] User chem

Content

Submitted: May 01, 2009

A A A | A A A

Content

Submitted: May 01, 2009

A A A

A A A


Zwi?zki chemiczne

* Zwi?zki nieorganiczne:

azotany - bezwodniki - kwasy - siarczany - siarczki - sole - tlenki - nadtlenki - wodorotlenki - zasady - zwi?zki kompleksowe - zwi?zki chloru - zwi?zki glinu - zwi?zki potasu


* Zwi?zki organiczne:

acetal - aldehydy - alkany - alkaloidy - alkeny - alkiny - alkohole - aminy - aminokwasy - areny - bia?ka - biopolimery - dieny - enole - epitlenek - estry - etery - fenyloetyloamina - fuleren - halogenek - heterocykliczny - hydroksykwasy - iminy - ketony - kwas karboksylowy - kwasy t?uszczowe - laktamy - laktony - lipidy - metaloorganiczny - naftol - pirol - polieny - polimery - porfiryny - trien - tiole - tryptamina - uretan - w?glowodany
- w?glowodory
Poj?cia w chemii

* Chemia organiczna:

aktywno?? optyczna - alkilacja - amfifilowo?? - chiralno?? - estryfikacja - izomeria - elektrofil - karboanion - karbokation - nukleofil - grupy funkcyjne - ozonoliza - polimeryzacja - rezonans chemiczny - synteza asymetryczna - synteza organiczna - tautomeria - toksyczno?? - zapach


* Chemia nieorganiczna i ogólna:

Podstawowe prawa chemiczne - atom - cz?steczka - jon - katalizator - inhibitor - izotop - liczba atomowa - liczba koordynacyjna - ligand - masa atomowa - metal - moc kwasu - mol - niemetal - nomenklatura - odczynnik - orbital - pierwiastek - pó?metal - prawo okresowo?ci - reakcja chemiczna - rodnik - roztwór - rozpuszczalnik - skala pH - sta?a Avogadra - stopie? utlenienia - symbolika chemiczna - utlenienie - warto?ciowo?? - wi?zanie chemiczne - zwi?zek chemiczny


* Chemia fizyczna:

Lista praw i równa? chemicznych - absorpcja - adsorpcja - destylacja - dysocjacja - elektrolit - elektroujemno?? - hydroliza - hydratacja - promieniotwórczo?? - piroliza - równowaga reakcji - solwoliza - solwatacja - szybko?? reakcji - ?el - zol
- zawiesina
Kategorie
Aby rozwin?? drzewko kategorii, klikaj na znak +.


[?] Chemia
[+] Aparatura chemiczna
[+] Bro? chemiczna
[+] Chemicy
[+] Chemiczne BHP
[+] Chemiczne bazy danych
[+] Materia?y
[+] Nauki chemiczne
[+] Nomenklatura chemiczna
[+] Pierwiastki chemiczne
[+] Prawa i równania chemiczne
[+] Reakcje chemiczne
[+] Towarzystwa chemiczne
[+] Uk?ad okresowy
[+] Wi?zania chemiczne
[+] Wydzia?y chemii
[+] W?a?ciwo?ci chemiczne
[+] Zwi?zki chemiczne
[+] User chem


© Copyright 2016 barmertarawa. All rights reserved.

 chemiczne chemiczne

Status: Finished

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Editorial and Opinion

Houses:

Summary

Zwi?zki chemiczne

* Zwi?zki nieorganiczne:

azotany - bezwodniki - kwasy - siarczany - siarczki - sole - tlenki - nadtlenki - wodorotlenki - zasady - zwi?zki kompleksowe - zwi?zki chloru - zwi?zki glinu - zwi?zki potasu


* Zwi?zki organiczne:

acetal - aldehydy - alkany - alkaloidy - alkeny - alkiny - alkohole - aminy - aminokwasy - areny - bia?ka - biopolimery - dieny - enole - epitlenek - estry - etery - fenyloetyloamina - fuleren - halogenek - heterocykliczny - hydroksykwasy - iminy - ketony - kwas karboksylowy - kwasy t?uszczowe - laktamy - laktony - lipidy - metaloorganiczny - naftol - pirol - polieny - polimery - porfiryny - trien - tiole - tryptamina - uretan - w?glowodany
- w?glowodory
Poj?cia w chemii

* Chemia organiczna:

aktywno?? optyczna - alkilacja - amfifilowo?? - chiralno?? - estryfikacja - izomeria - elektrofil - karboanion - karbokation - nukleofil - grupy funkcyjne - ozonoliza - polimeryzacja - rezonans chemiczny - synteza asymetryczna - synteza organiczna - tautomeria - toksyczno?? - zapach


* Chemia nieorganiczna i ogólna:

Podstawowe prawa chemiczne - atom - cz?steczka - jon - katalizator - inhibitor - izotop - liczba atomowa - liczba koordynacyjna - ligand - masa atomowa - metal - moc kwasu - mol - niemetal - nomenklatura - odczynnik - orbital - pierwiastek - pó?metal - prawo okresowo?ci - reakcja chemiczna - rodnik - roztwór - rozpuszczalnik - skala pH - sta?a Avogadra - stopie? utlenienia - symbolika chemiczna - utlenienie - warto?ciowo?? - wi?zanie chemiczne - zwi?zek chemiczny


* Chemia fizyczna:

Lista praw i równa? chemicznych - absorpcja - adsorpcja - destylacja - dysocjacja - elektrolit - elektroujemno?? - hydroliza - hydratacja - promieniotwórczo?? - piroliza - równowaga reakcji - solwoliza - solwatacja - szybko?? reakcji - ?el - zol
- zawiesina
Kategorie
Aby rozwin?? drzewko kategorii, klikaj na znak +.


[?] Chemia
[+] Aparatura chemiczna
[+] Bro? chemiczna
[+] Chemicy
[+] Chemiczne BHP
[+] Chemiczne bazy danych
[+] Materia?y
[+] Nauki chemiczne
[+] Nomenklatura chemiczna
[+] Pierwiastki chemiczne
[+] Prawa i równania chemiczne
[+] Reakcje chemiczne
[+] Towarzystwa chemiczne
[+] Uk?ad okresowy
[+] Wi?zania chemiczne
[+] Wydzia?y chemii
[+] W?a?ciwo?ci chemiczne
[+] Zwi?zki chemiczne
[+] User chem

Add Your Comments:

Other Content by barmertarawa

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous