Nukleova kyselina

Article by: barmertarawa

Summary

Nukleová kyselina

Sko?it na: Navigace, Hledání
Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvo?ená polynukleotidovým ?et?zcem, který ve své struktu?e uchovává genetickou informaci. Nukleové kyseliny tím ur?ují program ?innosti bu?ky a nep?ímo i celého organizmu.

Nukleové kyseliny se z tohoto d?vodu nalézají ve všech živých bu?kách a virech. Nejb?žn?jšími nukleovými kyselinami jsou kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina ribonukleová (RNA). Polynukleotidový ?et?zec je z chemického hlediska polymerem nukleotid?. V DNA i v RNA jsou vždy ?ty?i druhy nukleotid?. Jejich r?zným po?adím v ?et?zci lze dosáhnout obrovského po?tu kombinací. Práv? sekvence (r?zný sled) jednotlivých druh? nukleotid? - který se nazývá tzv. primární strukturou - v sob? uchovává genetickou informaci.
[editovat] Nukleové báze

* Nukleotidy RNA obsahují a jsou zde kombinovány tyto ?ty?i báze: Cytosin (C), guanin (G), adenin (A) a uracil (U).
* Nukleotidy DNA obsahují a v DNA jsou kombinovány tyto ?ty?i báze: Cytosin (C), guanin (G), adenin (A) a thymin (T).

DNA a RNA se tedy v primární struktu?e liší tím, že RNA využívá ke stejné funkce místo thyminu uracil. DNA vytvá?í stabilní dvoušroubovici, ve které jsou jednotlivá vlákna antiparalelní, jdou tedy proti sob? (na jednom konci molekuly se setkává zárove? 3´konec jednoho ?et?zce a 5´konec druhého a na druhém konci molekuly naopak).

RNA vytvá?í jednotlivé ?et?zce, které jsou komplementární s templátovou DNA. Funkcí DNA je genetickou informaci uchovat, RNA je funk?ní molekula, slouží k tomu, že danou informaci „dává do pohybu“, genetická informace se prost?ednictvím RNA realizuje v bílkovinu v procesu zvaném proteosyntéza. RNA je také mnohem mén? stabilní, než DNA, která musí v bu?kách vydržet po celý život.
[editovat] P?enos genetické informace z jádra k ribozom?m
Celý d?j se dá rozd?lit do n?kolika fází:

1. Rozpletení DNA
2. Transkripce DNA do mRNA
3. Translace z mRNA na polypeptid (pomáhá rRNA v ribozomech a tRNA)


Pahýl - Tento biochemický ?lánek je p?íliš stru?ný nebo neobsahuje d?ležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodn? rozší?íte.

Content

Submitted: May 01, 2009

A A A | A A A

Content

Submitted: May 01, 2009

A A A

A A A


Nukleová kyselina

Sko?it na: Navigace, Hledání
Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvo?ená polynukleotidovým ?et?zcem, který ve své struktu?e uchovává genetickou informaci. Nukleové kyseliny tím ur?ují program ?innosti bu?ky a nep?ímo i celého organizmu.

Nukleové kyseliny se z tohoto d?vodu nalézají ve všech živých bu?kách a virech. Nejb?žn?jšími nukleovými kyselinami jsou kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina ribonukleová (RNA). Polynukleotidový ?et?zec je z chemického hlediska polymerem nukleotid?. V DNA i v RNA jsou vždy ?ty?i druhy nukleotid?. Jejich r?zným po?adím v ?et?zci lze dosáhnout obrovského po?tu kombinací. Práv? sekvence (r?zný sled) jednotlivých druh? nukleotid? - který se nazývá tzv. primární strukturou - v sob? uchovává genetickou informaci.

[editovat] Nukleové báze
  • Nukleotidy RNA obsahují a jsou zde kombinovány tyto ?ty?i báze: Cytosin (C), guanin (G), adenin (A) a uracil (U).
  • Nukleotidy DNA obsahují a v DNA jsou kombinovány tyto ?ty?i báze: Cytosin (C), guanin (G), adenin (A) a thymin (T).

DNA a RNA se tedy v primární struktu?e liší tím, že RNA využívá ke stejné funkce místo thyminu uracil. DNA vytvá?í stabilní dvoušroubovici, ve které jsou jednotlivá vlákna antiparalelní, jdou tedy proti sob? (na jednom konci molekuly se setkává zárove? 3´konec jednoho ?et?zce a 5´konec druhého a na druhém konci molekuly naopak).

RNA vytvá?í jednotlivé ?et?zce, které jsou komplementární s templátovou DNA. Funkcí DNA je genetickou informaci uchovat, RNA je funk?ní molekula, slouží k tomu, že danou informaci „dává do pohybu“, genetická informace se prost?ednictvím RNA realizuje v bílkovinu v procesu zvaném proteosyntéza. RNA je také mnohem mén? stabilní, než DNA, která musí v bu?kách vydržet po celý život.

[editovat] P?enos genetické informace z jádra k ribozom?m
Celý d?j se dá rozd?lit do n?kolika fází:
  1. Rozpletení DNA
  2. Transkripce DNA do mRNA
  3. Translace z mRNA na polypeptid (pomáhá rRNA v ribozomech a tRNA)
\"Pahýl Tento biochemický ?lánek je p?íliš stru?ný nebo neobsahuje d?ležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodn? rozší?íte.


© Copyright 2016 barmertarawa. All rights reserved.

Nukleova kyselina

Status: Finished

Genre: Action and Adventure

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Action and Adventure

Houses:

Summary

Nukleová kyselina

Sko?it na: Navigace, Hledání
Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvo?ená polynukleotidovým ?et?zcem, který ve své struktu?e uchovává genetickou informaci. Nukleové kyseliny tím ur?ují program ?innosti bu?ky a nep?ímo i celého organizmu.

Nukleové kyseliny se z tohoto d?vodu nalézají ve všech živých bu?kách a virech. Nejb?žn?jšími nukleovými kyselinami jsou kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina ribonukleová (RNA). Polynukleotidový ?et?zec je z chemického hlediska polymerem nukleotid?. V DNA i v RNA jsou vždy ?ty?i druhy nukleotid?. Jejich r?zným po?adím v ?et?zci lze dosáhnout obrovského po?tu kombinací. Práv? sekvence (r?zný sled) jednotlivých druh? nukleotid? - který se nazývá tzv. primární strukturou - v sob? uchovává genetickou informaci.
[editovat] Nukleové báze

* Nukleotidy RNA obsahují a jsou zde kombinovány tyto ?ty?i báze: Cytosin (C), guanin (G), adenin (A) a uracil (U).
* Nukleotidy DNA obsahují a v DNA jsou kombinovány tyto ?ty?i báze: Cytosin (C), guanin (G), adenin (A) a thymin (T).

DNA a RNA se tedy v primární struktu?e liší tím, že RNA využívá ke stejné funkce místo thyminu uracil. DNA vytvá?í stabilní dvoušroubovici, ve které jsou jednotlivá vlákna antiparalelní, jdou tedy proti sob? (na jednom konci molekuly se setkává zárove? 3´konec jednoho ?et?zce a 5´konec druhého a na druhém konci molekuly naopak).

RNA vytvá?í jednotlivé ?et?zce, které jsou komplementární s templátovou DNA. Funkcí DNA je genetickou informaci uchovat, RNA je funk?ní molekula, slouží k tomu, že danou informaci „dává do pohybu“, genetická informace se prost?ednictvím RNA realizuje v bílkovinu v procesu zvaném proteosyntéza. RNA je také mnohem mén? stabilní, než DNA, která musí v bu?kách vydržet po celý život.
[editovat] P?enos genetické informace z jádra k ribozom?m
Celý d?j se dá rozd?lit do n?kolika fází:

1. Rozpletení DNA
2. Transkripce DNA do mRNA
3. Translace z mRNA na polypeptid (pomáhá rRNA v ribozomech a tRNA)


Pahýl - Tento biochemický ?lánek je p?íliš stru?ný nebo neobsahuje d?ležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodn? rozší?íte.

Add Your Comments:

Other Content by barmertarawa

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous