Ghost Friends

Reads: 143  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Isang luma ngunit malaking lumang bahay ang natanggap ni Rikki bilang pamana mula sa kanyang yumaong lola. Kasama ang kanyang kaibigang si Xena, nagpasya ang mystery writer na tumira doon sa kabila ng mga nababalitaang tsismis ukol sa multong naninirahan doon.

Sahig na lumilikha ng nakakatakot na tunog sa bawat paghakbang...

Malamig na ihip ng hangin sa kabila ng mga nakasarang bintana...

Ang kusang pagpatay ng cd player kahit hindi hinahawakan...

Sapat na ba ang mga ito upang paniwalaan ng dalawang dalaga na mayroon silang ibang kasama sa bahay na iyon?

Matuklasan kaya ng medyo wirdo ngunit may malakas na pakiramdam na si Xena ang katotohanan sa likod ng mga kababalaghang nagaganap sa paligid?

Table of Contents

Ghost Friends (Revised)

Submitted: December 15, 2010

Isang luma ngunit malaking lumang bahay ang natanggap ni Rikki bilang pamana mula sa kanyang yumaong lola. Kasama ang kanyang kaibigang si Xena, nagpasya ang mystery writer na tumira doon sa kabila ng mga nababalitaang tsismis ukol sa multong naninirahan doon.

Sahig na lumilikha ng nakakatakot na tunog sa bawat paghakbang...

Malamig na ihip ng hangin sa kabila ng mga nakasarang bintana...

Ang kusang pagpatay ng cd player kahit hindi hinahawakan...

Sapat na ba ang mga ito upang paniwalaan ng dalawang dalaga na mayroon silang ibang kasama sa bahay na iyon?

Matuklasan kaya ng medyo wirdo ngunit may malakas na pakiramdam na si Xena ang katotohanan sa likod ng mga kababalaghang nagaganap sa paligid? Read Chapter


Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Cara Kruz

Ghost Friends

Book / Romance

Popular Tags